Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, July 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 279, 336 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 181 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ PÉAZÀ¥Àà vÁ¬Ä UÁ¼ÉªÀÄä ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.© ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß D¥É wæà ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J-26/ ¹Dgï-525 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ÷ ¥ÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É JAlÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£Á ZÁ®£Á ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀArÃ£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ. ¥ÀgÀªÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï CPÀâgï ºÉZï.¹-126, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008