Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, July 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 279, 336 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 181 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ PÉAZÀ¥Àà vÁ¬Ä UÁ¼ÉªÀÄä ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.© ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß D¥É wæà ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J-26/ ¹Dgï-525 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ÷ ¥ÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É JAlÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£Á ZÁ®£Á ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀArÃ£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ. ¥ÀgÀªÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï CPÀâgï ºÉZï.¹-126, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008