Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, July 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ JA. zÉÆqÀØ wªÀÄätÚ ¸Á: vÉÆÃgÀtUÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀA¥ÀzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ n¥Ààgï ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-35/3959 n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÁºÀ£À dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ±À¦üà vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î¸Á: ªÀÄ®¥À£ÀUÀÄr ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À mÁæ÷åPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ºÉZï.UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-07-2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥sÀèA§gï ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 01) MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ. CA.Q. E¯Áè, 2) ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950-00, 03) 01 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß. zÉÆgÉwzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008