Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, July 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11,30 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L, ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® gÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦.¹. 284 gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-37/n-8355 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: JªÀiï.ªÁAiÀiï.ªÁAiÀiï.-6315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ CtÚ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÉÆÃUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ 30 ªÀµÀð PÀÆr ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÉƼÀVAzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E.©. PÉ®¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 8,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ¼ÀPÀ¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£À §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ zÉÆqÀØUÁ° ªÀÄqÀUÁ®Ø ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉZï.¹. 77 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ C«ÄãÀUÀqÁPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ±À²zsÀgÀ EªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 02 JA.r 471 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C«ÄãÀUÀqÁ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl J£À.ºÉZï 13 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ ªÉÄvÀUÀ¯ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁØUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁ夣À°èzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä J.J£À 36 qÀ§Æè 4299 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀt¨sÁ® vÀAzÉ PÀgÀÆ¥Àt£ï ¸Á. PÉƼÀÄîvÀÆÛgÀvÁAqÀ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀAvÉ WÁl ªÁ¸À£É §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ lPÀÌgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÁå£ ¥ÀÇtð dPÀAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÉÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-7-09 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2-40 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀ°Ã¸Á§ GAaVqÀ, ªÀ:14ªÀµÀð, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀævÀåPÀë £ÉÆÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÉêÀÄtÚ ¹gÀ¸Á°, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á° G:¥ÀAZÀgÀ CAUÀr, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ 3-10 ¦JAzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß E¨Áæ»A FvÀ£À£ÀÄß lAiÀÄgïUÉ ºÁPÀĪÀ ¥ËqÀgï vÀgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁªÉÃj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á;¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA:PÉJ;35/ n;4822, £ÀA§j®èzÀ mÁæ°A £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¨Áæ»A¤UÉ EAf£ïzÀ zÉÆqÀØUÁ°¬ÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E¨Áæ»A£À §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï.§Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 61, 66, 100, 279, 190, 59, 222, 207 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á., ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt 2] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, DUÀ®UÀrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀiÁ§Ä¸ÀĨsÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,295-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ 2 lQð lªÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E£ÉÆߧâ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008