Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, July 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11,30 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L, ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® gÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦.¹. 284 gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-37/n-8355 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: JªÀiï.ªÁAiÀiï.ªÁAiÀiï.-6315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ CtÚ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÉÆÃUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ 30 ªÀµÀð PÀÆr ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÉƼÀVAzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E.©. PÉ®¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 8,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ¼ÀPÀ¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£À §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ zÉÆqÀØUÁ° ªÀÄqÀUÁ®Ø ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉZï.¹. 77 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ C«ÄãÀUÀqÁPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ±À²zsÀgÀ EªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 02 JA.r 471 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C«ÄãÀUÀqÁ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl J£À.ºÉZï 13 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ ªÉÄvÀUÀ¯ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁØUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁ夣À°èzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä J.J£À 36 qÀ§Æè 4299 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀt¨sÁ® vÀAzÉ PÀgÀÆ¥Àt£ï ¸Á. PÉƼÀÄîvÀÆÛgÀvÁAqÀ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀAvÉ WÁl ªÁ¸À£É §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ lPÀÌgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÁå£ ¥ÀÇtð dPÀAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÉÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-7-09 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2-40 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀ°Ã¸Á§ GAaVqÀ, ªÀ:14ªÀµÀð, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀævÀåPÀë £ÉÆÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÉêÀÄtÚ ¹gÀ¸Á°, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á° G:¥ÀAZÀgÀ CAUÀr, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ 3-10 ¦JAzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß E¨Áæ»A FvÀ£À£ÀÄß lAiÀÄgïUÉ ºÁPÀĪÀ ¥ËqÀgï vÀgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁªÉÃj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á;¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA:PÉJ;35/ n;4822, £ÀA§j®èzÀ mÁæ°A £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¨Áæ»A¤UÉ EAf£ïzÀ zÉÆqÀØUÁ°¬ÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E¨Áæ»A£À §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï.§Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 61, 66, 100, 279, 190, 59, 222, 207 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á., ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt 2] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, DUÀ®UÀrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀiÁ§Ä¸ÀĨsÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,295-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ 2 lQð lªÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E£ÉÆߧâ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008