Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, July 3, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2009, PÀ®A 457, 380, 302 L.¦.¹:.

AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-07-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmɬÄAzÀ 03-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÉ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀĪÀÄvÁd© §AqÀ ªÀi˯Á¸Á§ ElV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 03 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß F jÃw MlÄÖ 1 ®PÀë 35 ¸Á«gÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï ElV FvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀ¤UÉ ZÁPÀÆ«¤AzÀ w«zÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.DgïµÀtÄäRUÀA ¸Á: ¸ÀAUÀ£ÀVj vÀ«Ä¼À£ÁqÀ gÁdå, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ PÁ½AiÀÄtÚ£ï vÀAzÉ PÀAxÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï-30 Dgï-2206 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÃgÀ¼À¢AzÀ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ eÉÆÃzÀ¥ÀÅgÀPÉÌ mÁAiÀÄgï j©®Ö gÀ§âgï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 4 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA: Dgï.eÉ-19/L.f-9372 £ÉÃzÀÝgÀ »¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ PÁ½AiÀÄtÚ EªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ dRUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2009, PÀ®A 420, 465, 467, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 02.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¢AzÀ PÉøï zÁR°¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹éPÀÈvÀ UÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï vÀAzÉ §ÄqÀ£ï ¸Á¨ï ºÀUÀ®¢ªÀlV ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2008 jAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 297 £ÉÃzÀÝgÀ PÀ¨ÁÓzÁgÀ¤zÀÄÝ, PÉUÁjPÉ ¸Áܦ¸À¯ÉAzÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ «±ÉõÀ ¨sÀƸÁé¢üãÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §AzÀ gÀÆ. 24,31,425=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß SÉÆnÖ ¥ÀºÀt ¸À馅 ªÀiÁr ¨sÀƸÁé¢üãÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉʯÁ¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ¨ï ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÁªÉà ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008