Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, July 3, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2009, PÀ®A 457, 380, 302 L.¦.¹:.

AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-07-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmɬÄAzÀ 03-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÉ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀĪÀÄvÁd© §AqÀ ªÀi˯Á¸Á§ ElV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 03 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß F jÃw MlÄÖ 1 ®PÀë 35 ¸Á«gÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï ElV FvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀ¤UÉ ZÁPÀÆ«¤AzÀ w«zÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.DgïµÀtÄäRUÀA ¸Á: ¸ÀAUÀ£ÀVj vÀ«Ä¼À£ÁqÀ gÁdå, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ PÁ½AiÀÄtÚ£ï vÀAzÉ PÀAxÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï-30 Dgï-2206 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÃgÀ¼À¢AzÀ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ eÉÆÃzÀ¥ÀÅgÀPÉÌ mÁAiÀÄgï j©®Ö gÀ§âgï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 4 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA: Dgï.eÉ-19/L.f-9372 £ÉÃzÀÝgÀ »¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ PÁ½AiÀÄtÚ EªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ dRUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2009, PÀ®A 420, 465, 467, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 02.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¢AzÀ PÉøï zÁR°¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹éPÀÈvÀ UÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï vÀAzÉ §ÄqÀ£ï ¸Á¨ï ºÀUÀ®¢ªÀlV ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2008 jAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 297 £ÉÃzÀÝgÀ PÀ¨ÁÓzÁgÀ¤zÀÄÝ, PÉUÁjPÉ ¸Áܦ¸À¯ÉAzÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ «±ÉõÀ ¨sÀƸÁé¢üãÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §AzÀ gÀÆ. 24,31,425=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß SÉÆnÖ ¥ÀºÀt ¸À馅 ªÀiÁr ¨sÀƸÁé¢üãÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉʯÁ¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ¨ï ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÁªÉà ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008