Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, August 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà lA lA UÁr £ÀA: PÉ.J.-37/5098 gÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è E½¹, ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀwÛ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, D ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ lA lA UÁrUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÅnzÀÄ UÁr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 28-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀVà qÉæöʪÀgï eÁ: £ÉÃPÁgÀ ¸Á: PÉ.JA.J¥sï. JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw. 2) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÆ®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÀªÀÄUÀgÀ G: ZÀ¥Àà° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¦¯Á ¨Ágï JzÀÄjUÉ ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 4) gÀ« vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð, eÁ; F½UÉÃgÀ G: ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ®Qëöäà PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ G: SÁ¸ÀVà UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 6) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw. 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 8) L° ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,. G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð EªÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÉÆÃlÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4000-00, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Éqï ²Ãl ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008