Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, August 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà lA lA UÁr £ÀA: PÉ.J.-37/5098 gÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è E½¹, ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀwÛ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, D ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ lA lA UÁrUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÅnzÀÄ UÁr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 28-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀVà qÉæöʪÀgï eÁ: £ÉÃPÁgÀ ¸Á: PÉ.JA.J¥sï. JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw. 2) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÆ®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÀªÀÄUÀgÀ G: ZÀ¥Àà° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¦¯Á ¨Ágï JzÀÄjUÉ ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 4) gÀ« vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð, eÁ; F½UÉÃgÀ G: ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ®Qëöäà PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ G: SÁ¸ÀVà UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 6) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw. 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 8) L° ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,. G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð EªÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÉÆÃlÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4000-00, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Éqï ²Ãl ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008