Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, September 1, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-8-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä¸Á§ ºÀÄAaVqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 30/8/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ DeÁzï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå¸Á§ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/PÀÆå-2963 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ ºÉZÀ.¹. 115 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2009, PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï
oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¹¦¹ 201, 80, 293 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ 03-30 UÀAmÉUÉ N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÀAUÀ¥Àà @ ¸ÀAUÁå vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: QèãÀgï, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008