Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 1, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-8-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä¸Á§ ºÀÄAaVqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 30/8/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ DeÁzï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå¸Á§ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/PÀÆå-2963 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ ºÉZÀ.¹. 115 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2009, PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï
oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¹¦¹ 201, 80, 293 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ 03-30 UÀAmÉUÉ N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÀAUÀ¥Àà @ ¸ÀAUÁå vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: QèãÀgï, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008