Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 1, 2009



¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

    UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà wAUÀ½¤AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ««zsÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛà PÀÄjvÀÄ ²æÃ. J¸ï.PÉ. ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV r.J¸ï.¦ UÀAUÁwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÀavÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¥ÉƨÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ, ºÉZï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ.¹. 76 ²æÃ. ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 35 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ºÉZï.¹. 98 ²æÃ. £ÁUÀgÁd, ºÉZï.¹. 141 zÉÆqÀØ¥Àà, ¦.¹. 320 PÀȵÀÚQ±ÉÆÃgÀ, ¦.¹. 100 ªÀÄ»§Æ§ ©. ªÀiÁ¤é, ¦.¹. 117 ²æÃzsÀgÀ, ¦.¹. 61 ±ÀgÀt§¸À¥Àà, ¦.¹. 245 «ÃgÉñÀ, ¦.¹.40 ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, ¦.¹. 235 ±ÀgÀt¥Àà, ¦.¹. 319 ±ÀªÀıÀÄ¢Ýãï, J.¦.¹. 166 Dgï.r.«. ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¦ÃgÁ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢ÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨsÁ£ï, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: JA.J¸ï. ¥Á¼Àå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw 3) gÀAeÁ£ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: f¯Éé ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è 3 ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£É ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄgÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÁÝV, CzÉà jÃw ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ 2 ¨Áj ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÉÆlÖAvÀºÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀAvÀºÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹. 3. UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A. 454,380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ MlÄÖ 150 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 250 UÁæA. ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 66,630/- MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Él£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâü¸ÀĪÀ°è UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀ𻹠AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ²æÃ. F±ÀégÀ ZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008