Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, September 1, 2009¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

    UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà wAUÀ½¤AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ««zsÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛà PÀÄjvÀÄ ²æÃ. J¸ï.PÉ. ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV r.J¸ï.¦ UÀAUÁwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÀavÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¥ÉƨÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ, ºÉZï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ.¹. 76 ²æÃ. ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 35 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ºÉZï.¹. 98 ²æÃ. £ÁUÀgÁd, ºÉZï.¹. 141 zÉÆqÀØ¥Àà, ¦.¹. 320 PÀȵÀÚQ±ÉÆÃgÀ, ¦.¹. 100 ªÀÄ»§Æ§ ©. ªÀiÁ¤é, ¦.¹. 117 ²æÃzsÀgÀ, ¦.¹. 61 ±ÀgÀt§¸À¥Àà, ¦.¹. 245 «ÃgÉñÀ, ¦.¹.40 ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, ¦.¹. 235 ±ÀgÀt¥Àà, ¦.¹. 319 ±ÀªÀıÀÄ¢Ýãï, J.¦.¹. 166 Dgï.r.«. ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¦ÃgÁ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢ÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨsÁ£ï, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: JA.J¸ï. ¥Á¼Àå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw 3) gÀAeÁ£ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: f¯Éé ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è 3 ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£É ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄgÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÁÝV, CzÉà jÃw ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ 2 ¨Áj ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÉÆlÖAvÀºÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀAvÀºÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹. 3. UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A. 454,380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ MlÄÖ 150 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 250 UÁæA. ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 66,630/- MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Él£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâü¸ÀĪÀ°è UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀ𻹠AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ²æÃ. F±ÀégÀ ZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008