Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 2, 2009

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-08-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ªÀ®AiÀÄzÀªÀÄlÖzÀ DlªÀÅ UÁtzÁ¼À ¥ËæqÀ ±Á¯É ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀgÀ®PÀnÖ ºÁUÀÆ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÀÄzÉå SÉÆÃ-SÉÆà Dl £ÉqÉzÁUÀ DlzÀ°è vÁgÀvÀªÉÄå ªÁVzÉ CAvÁ vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå DlªÀ£ÀÄß vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁr DlªÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉÆý¹zÀÄÝ. DUÀ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀlVºÀ½î ¸Á:vÀgÀ®PÀnÖ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÁd zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ UÁtzÁ¼À EªÀgÀÄ ±Á® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÁ®ÄPÀ ªÀÄlÖzÀ DlzÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆüÀlV UÁæªÀÄPÉÌ DlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀdæ§Ar, ªÀÄAqÀ®ªÀÄj ªÀiÁUÀðªÁV vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ CvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀVªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹. ¯Éà F ¸ÀƼɪÀÄUÀ ªÀĸÁÛgÀ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä HgÁUÀ §AzÁ£À CªÀvÀÄÛ ¸ÀļÀî-¸ÀļÀî Dl vÀ¥ÀÄà Dr¹ £ÀªÀÄä HgÀĺÀÄqÀUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀÝ CAvÁ CAzÀªÀ£É £ÀªÀÄä UÁr¤°è¹ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ £É®PÉÌPÉqÀ« £À£ÀUÉ §rAiÀÄÆwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ±Á® «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ 5-6 d£À ¸ÉÃj §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¹¥Á¬Ä ªÀAiÀÄ 28, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁåªÀtÂQ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß vÀAV ºÁUÀÆ £Á¢¤AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛUÉ ºÀƪÀÅ PÀlÖ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-09-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£Àí 1 UÀAmÉUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ J®ègÀÆ PÀÆr §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉÆqÀØ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆÃw EªÀgÀ ªÁ¸À«®èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ ºÁ¢ »rzÀÄ §gÀĪÁUÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄ¼É DVzÀÝjAzÀ PÀÄzÀÄjªÉÆÃwAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ £É£ÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ ¹PÀÄÌ G¹gÀÄ PÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DPÀAiÉÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ 9 ªÀµÀðzÀ ¸À«vÁ JA§ÄªÀªÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008