Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 2, 2009

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-08-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ªÀ®AiÀÄzÀªÀÄlÖzÀ DlªÀÅ UÁtzÁ¼À ¥ËæqÀ ±Á¯É ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀgÀ®PÀnÖ ºÁUÀÆ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÀÄzÉå SÉÆÃ-SÉÆà Dl £ÉqÉzÁUÀ DlzÀ°è vÁgÀvÀªÉÄå ªÁVzÉ CAvÁ vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå DlªÀ£ÀÄß vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁr DlªÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉÆý¹zÀÄÝ. DUÀ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀlVºÀ½î ¸Á:vÀgÀ®PÀnÖ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÁd zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ UÁtzÁ¼À EªÀgÀÄ ±Á® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÁ®ÄPÀ ªÀÄlÖzÀ DlzÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆüÀlV UÁæªÀÄPÉÌ DlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀdæ§Ar, ªÀÄAqÀ®ªÀÄj ªÀiÁUÀðªÁV vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ CvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀVªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹. ¯Éà F ¸ÀƼɪÀÄUÀ ªÀĸÁÛgÀ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä HgÁUÀ §AzÁ£À CªÀvÀÄÛ ¸ÀļÀî-¸ÀļÀî Dl vÀ¥ÀÄà Dr¹ £ÀªÀÄä HgÀĺÀÄqÀUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀÝ CAvÁ CAzÀªÀ£É £ÀªÀÄä UÁr¤°è¹ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ £É®PÉÌPÉqÀ« £À£ÀUÉ §rAiÀÄÆwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ±Á® «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ 5-6 d£À ¸ÉÃj §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¹¥Á¬Ä ªÀAiÀÄ 28, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁåªÀtÂQ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß vÀAV ºÁUÀÆ £Á¢¤AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛUÉ ºÀƪÀÅ PÀlÖ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-09-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£Àí 1 UÀAmÉUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ J®ègÀÆ PÀÆr §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉÆqÀØ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆÃw EªÀgÀ ªÁ¸À«®èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ ºÁ¢ »rzÀÄ §gÀĪÁUÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄ¼É DVzÀÝjAzÀ PÀÄzÀÄjªÉÆÃwAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ £É£ÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ ¹PÀÄÌ G¹gÀÄ PÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DPÀAiÉÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ 9 ªÀµÀðzÀ ¸À«vÁ JA§ÄªÀªÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008