Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, September 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 9/9/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï 40 ªÀµÀð ªÁ°äQ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ ¸ÀĪÀiÁgÀ 30-35 ªÀµÀð 5:4. JvÀÛgÀ ¸ÁzÁUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ ¤Ã° §tÚzÀ n ±Àlð SÁQ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÁÝ£É ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À ¸Á: Q£Áß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 453/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ZÁAiÀÄ£Àè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: »mÁß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1047/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008