Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, September 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 9/9/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï 40 ªÀµÀð ªÁ°äQ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ ¸ÀĪÀiÁgÀ 30-35 ªÀµÀð 5:4. JvÀÛgÀ ¸ÁzÁUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ ¤Ã° §tÚzÀ n ±Àlð SÁQ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÁÝ£É ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À ¸Á: Q£Áß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 453/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ZÁAiÀÄ£Àè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: »mÁß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1047/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008