Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, September 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ¸Á: avÀªÁqÀV vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f¯Áè: §¼Áîj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/09/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆqÀzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 18 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ 18 ªÀµÀð ¸Á: avÀªÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.35 J¯ï. 8842 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ PÉÊ, PÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÉƸÀ¥ÉÃl D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 7.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ UëqÀ 50 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 10.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 15 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA PÉ.J-37 PÉ-5658 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzsÀå ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå£ÀÄ EvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008