Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, September 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ¸Á: avÀªÁqÀV vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f¯Áè: §¼Áîj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/09/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆqÀzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 18 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ 18 ªÀµÀð ¸Á: avÀªÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.35 J¯ï. 8842 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ PÉÊ, PÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÉƸÀ¥ÉÃl D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 7.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ UëqÀ 50 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 10.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 15 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA PÉ.J-37 PÉ-5658 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzsÀå ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå£ÀÄ EvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008