Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 PÀÆå 4246 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 2763 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄzÁgÀ¸Á§ ºÉZï.¹. 138 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦¼Àå ¸ÀPÀð®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ eÁ«ÄÃzÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 780=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀ: 26 eÁ; ªÀÄrªÁ¼À, G; PÀÆ°, ¸Á: PÁgÀlV, 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà PÀÄj, ªÀ: 30 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃt PÁgÀlV, EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 44, 55, 81, EªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÄUÁgÀ ªÀ: 25 eÁ: ºÀÄUÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 920-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009, PÀ®A 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁzÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ®PÀëät vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ 2. gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 4,959=28 ¥ÉÊ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ Njd£À¯ï ZÁé¹ «¹Ì ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008