Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 PÀÆå 4246 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 2763 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄzÁgÀ¸Á§ ºÉZï.¹. 138 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦¼Àå ¸ÀPÀð®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ eÁ«ÄÃzÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 780=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀ: 26 eÁ; ªÀÄrªÁ¼À, G; PÀÆ°, ¸Á: PÁgÀlV, 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà PÀÄj, ªÀ: 30 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃt PÁgÀlV, EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 44, 55, 81, EªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÄUÁgÀ ªÀ: 25 eÁ: ºÀÄUÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 920-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009, PÀ®A 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁzÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ®PÀëät vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ 2. gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 4,959=28 ¥ÉÊ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ Njd£À¯ï ZÁé¹ «¹Ì ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008