Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, September 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.9.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁ®ªÀwð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ºÁ®ªÀwðUÉ GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà£À eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ 32 JA 1011 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®µÀÌvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éèà ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀÄ®UÀ¥Àà EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢. 7-9-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÃWÁ ¨Ágï ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAZÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr N.¹ £ÀA§gï §gɬĸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä CzÀgÀ°è M.¹ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀÄqÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ 54 ªÀµÀð eÁ. £ÉÃPÁgÀ ¸Á. UÉÆ®ègÀ Nt vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,835=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008