Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.9.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁ®ªÀwð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ºÁ®ªÀwðUÉ GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà£À eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ 32 JA 1011 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®µÀÌvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éèà ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀÄ®UÀ¥Àà EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢. 7-9-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÃWÁ ¨Ágï ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAZÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr N.¹ £ÀA§gï §gɬĸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä CzÀgÀ°è M.¹ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀÄqÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ 54 ªÀµÀð eÁ. £ÉÃPÁgÀ ¸Á. UÉÆ®ègÀ Nt vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,835=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008