Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, September 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 04-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-25/©-6555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009, PÀ®A 279, 337,338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:4-9-09 gÀAzÀÄ 3-45 JJAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:4-9-09 gÀAzÀÄ 2-00 JJAPÉÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ:22 J:5790 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ªÀiÁåAUÀ¤Ãeï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä QèãÀgï gÁd¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ §¤ßPÉÆ¥ÀàzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä QèãÀgï gÁd¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 38/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 03-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀîzÉà ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¸ÀÛ ªÉ¸ÀÛªÁV gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¸ÀzÀj AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 04-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008