Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, September 20, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-31/ 5614 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝtÚ vÀA¢ PÀ¼ÀPÀ¥Àà CAUÀr ¸Á;ªÀÄAqÀ®Vj vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ J£ï.ºÉZÀ-13 gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÀħâ½î ¯Ád¹ÖPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ¥ÁmÁ ªÀÄÄAvÁzsÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É 06-09-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¤°è¹zÀ F ¯Áj CA. Q-12,00,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ F ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉÃUÉ ºÀÄqÀPÀ¯ÁV J®èAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫. VjzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁªï gÀªÀgÀ PÀÄAmÉÆÃfAiÀÄ ®Qëöäà PÁåA¦£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ¤°è¹zÀÝ CªÀgÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-479 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 20,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ F §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸À®Ä UÉÆwÛgÀ¢zÀÝjAzÀ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀA¦è ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÉÆvÁÛV FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1) HERO HONDA SPLENDAR MOTOR CYCLE NO: KA-37/J-479

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 00J 20F 20375

4) ENGINE NO: 00J 18E 20778

5) APP. VALUE: RS. 20,000-00

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008