Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, September 20, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-31/ 5614 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝtÚ vÀA¢ PÀ¼ÀPÀ¥Àà CAUÀr ¸Á;ªÀÄAqÀ®Vj vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ J£ï.ºÉZÀ-13 gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÀħâ½î ¯Ád¹ÖPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ¥ÁmÁ ªÀÄÄAvÁzsÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É 06-09-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¤°è¹zÀ F ¯Áj CA. Q-12,00,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ F ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉÃUÉ ºÀÄqÀPÀ¯ÁV J®èAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫. VjzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁªï gÀªÀgÀ PÀÄAmÉÆÃfAiÀÄ ®Qëöäà PÁåA¦£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ¤°è¹zÀÝ CªÀgÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-479 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 20,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ F §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸À®Ä UÉÆwÛgÀ¢zÀÝjAzÀ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀA¦è ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÉÆvÁÛV FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1) HERO HONDA SPLENDAR MOTOR CYCLE NO: KA-37/J-479

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 00J 20F 20375

4) ENGINE NO: 00J 18E 20778

5) APP. VALUE: RS. 20,000-00

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008