Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, September 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄAqÀ®ªÀÄj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ ¥Á®PÀë vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ 39 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-9448 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAqÀ®ªÀÄj¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 5 Q.«Äà CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ ªÀÄÄAeÁ£É 9,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉgɨÉAa PÁæ¸À£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉA¥ÀŧtÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ lAlA ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ mÉA¥ÉÇ «Ä¤qÉÆÃgÀ £ÀA: PÉ.J-37/3541 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥Á®PÀë¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ µÀtÄäPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÁgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: «.Dgï.J¯ï. §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÀzÀUÀ, ºÁ.ªÀ|| «DgïJ¯ï D¦üøï, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä D¦üøï£À ªÀiÁå£ÉÃdgïUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ PÀ®è¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «.Dgï.J¯ï. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÀgÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/ºÉZï-2655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ±ÁªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ CrPÉ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉÃgÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ, PÁt°®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/E.J¸ï-8612 £ÉÃzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 jAzÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

1) HERO HONDA SPLENDER PLUS MOTOR CYCLE NO: KA-03/ES-8612,

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 05F16C11607

4) ENGINE NO: 05F15M11763

5) APP. VALUE: RS. 25,000/-

6) MODEL: 2005

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008