Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, September 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄAqÀ®ªÀÄj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ ¥Á®PÀë vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ 39 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-9448 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAqÀ®ªÀÄj¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 5 Q.«Äà CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ ªÀÄÄAeÁ£É 9,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉgɨÉAa PÁæ¸À£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉA¥ÀŧtÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ lAlA ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ mÉA¥ÉÇ «Ä¤qÉÆÃgÀ £ÀA: PÉ.J-37/3541 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥Á®PÀë¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ µÀtÄäPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÁgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: «.Dgï.J¯ï. §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÀzÀUÀ, ºÁ.ªÀ|| «DgïJ¯ï D¦üøï, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä D¦üøï£À ªÀiÁå£ÉÃdgïUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ PÀ®è¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «.Dgï.J¯ï. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÀgÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/ºÉZï-2655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ±ÁªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ CrPÉ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉÃgÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ, PÁt°®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/E.J¸ï-8612 £ÉÃzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 jAzÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

1) HERO HONDA SPLENDER PLUS MOTOR CYCLE NO: KA-03/ES-8612,

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 05F16C11607

4) ENGINE NO: 05F15M11763

5) APP. VALUE: RS. 25,000/-

6) MODEL: 2005

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008