Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, September 4, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ[¦AiÀiÁð¢] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀavÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ:33 G: AiÀÄƤmï D¦üøÀgÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸Á: dAwè²gÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ dAwè²gÀÆgÀĤAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆüÀÆgÀÄ PÁæ¸ï J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA; PÉJ35/Dgï 7016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ37/J¯ï 4821£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸Á: PÀA¦è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:045 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄtPÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀÄtPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ35/Dgï 3875 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÁZÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁZÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: CZÀðPÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼À DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-09-2009 gÀ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 03-09-2009 gÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ¯ï£À°è EnÖzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ lædjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä (3 ¾ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ ºÉƸÀzÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 55,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð ( ½ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃl ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ. 5,000-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ PÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢gÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀªÁVvÀÄÛ CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008