Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, September 4, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ[¦AiÀiÁð¢] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀavÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ:33 G: AiÀÄƤmï D¦üøÀgÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸Á: dAwè²gÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ dAwè²gÀÆgÀĤAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆüÀÆgÀÄ PÁæ¸ï J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA; PÉJ35/Dgï 7016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ37/J¯ï 4821£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸Á: PÀA¦è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:045 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄtPÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀÄtPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ35/Dgï 3875 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÁZÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁZÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: CZÀðPÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼À DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-09-2009 gÀ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 03-09-2009 gÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ¯ï£À°è EnÖzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ lædjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä (3 ¾ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ ºÉƸÀzÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 55,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð ( ½ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃl ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ. 5,000-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ PÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢gÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀªÁVvÀÄÛ CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008