Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, September 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà w¥Áà¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 31 G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉJ23/7768 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ r¸ÉÃ¯ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ºÀħâ½î ©lÄÖ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï §½ ¯Áj £ÀA: PÉJ37/ 2839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ±ÁAvÀ«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 01-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. UÁA¢ü£ÀUÀgÀ oÁuÉ, §¼Áîj EªÀjAzÀ E-ªÉÄïï J£ï.Dgï.17/012, ¢:-01-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ ºÉZï.¹. 88 ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¢:- 02-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ±ÉnÖ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ±ÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, eÁw: ±ÉæÃ¶× G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä-ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓzÀ°è QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®è¥Àà£À zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À QgÁt CAUÀr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ 1518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°èAzÀ vÀPÀët §¼ÁîjAiÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008