Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, September 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà w¥Áà¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 31 G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉJ23/7768 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ r¸ÉÃ¯ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ºÀħâ½î ©lÄÖ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï §½ ¯Áj £ÀA: PÉJ37/ 2839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ±ÁAvÀ«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 01-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. UÁA¢ü£ÀUÀgÀ oÁuÉ, §¼Áîj EªÀjAzÀ E-ªÉÄïï J£ï.Dgï.17/012, ¢:-01-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ ºÉZï.¹. 88 ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¢:- 02-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ±ÉnÖ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ±ÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, eÁw: ±ÉæÃ¶× G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä-ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓzÀ°è QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®è¥Àà£À zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À QgÁt CAUÀr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ 1518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°èAzÀ vÀPÀët §¼ÁîjAiÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008