Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, October 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ »mÁß¼À- CUÀ¼ÀPÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ«£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ «ÄoÁ¬Ä ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 7-00 ¦JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. «PÀÖgï JA.¹ £ÀA. PÉ.J 37 J®- 824 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁt

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ ºÀÄ°VAiÀÄ°è ²æà ºÀĸÉãÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3025=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ªÉÊ.¦.²ªÀ°AugÁzsÀå ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-10-2009 gÀAzÀÄ ¢ªÀlgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 10 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6940/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî d¥ÀÄÛªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008