Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, October 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ »mÁß¼À- CUÀ¼ÀPÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ«£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ «ÄoÁ¬Ä ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 7-00 ¦JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. «PÀÖgï JA.¹ £ÀA. PÉ.J 37 J®- 824 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁt

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ ºÀÄ°VAiÀÄ°è ²æà ºÀĸÉãÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3025=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ªÉÊ.¦.²ªÀ°AugÁzsÀå ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-10-2009 gÀAzÀÄ ¢ªÀlgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 10 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6940/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî d¥ÀÄÛªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008