Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, October 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀĽ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CZÀÑAiÀÄå UÁªÁgÀ ¸Á: gÀ«£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-4415 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æäªÁ¸ï gÉʸï«Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ«£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-7194 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽvÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è gÀªÉÄñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, ºÉZï.¹. 76, ¦.¹. 40, 37, 115, 61 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 2] ¸À°ÃA vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ mÉÊ®gï, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 3] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÀÄqÉÃzÀeÁ°, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,240-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 100, 190, 117, 37, 40, 61, 186 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 514-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À r.¹.Dgï.©. WÀlPÀzÀ ¦.L. ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:-20-10-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L. [J¸ï] ºÉZï.¹. 73, 28, 107 J.¦.¹. 192 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥À £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1] gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀÄ£ÀªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: ²PÀëPÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀgÉUÀ¯ï 31 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:mÉAV£À PÁ¬ÄªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 3] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀªÀ¼Ágï 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ 4] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî 37 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï ¸Á; ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÉ. 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ±ÉÆÃzÀ£Á ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §gÀPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃl dÆeÁlzÀ ºÀt 12,860-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] «dAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. 02]    gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 03] zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UËqÀæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 04] gÀ« vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. 05] «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 06]    ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. UÀAdzÀ°ègÀĪÀ ²ªÁ¤ JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 4,900-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQgÀĪÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀÄzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 3) CA§tÚ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ EAzÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 4) PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ CAvÀgÀUÀAUÉ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. ªÁ°äQ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÃtzÀ §wÛ£À §¼ÀQ£À°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÉÄuÉÃzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà ¥ÀÄgÁ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.£Áj£Á¼À 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà gÀUÀmÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 4) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 5) ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3520=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008