Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, October 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀĽ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CZÀÑAiÀÄå UÁªÁgÀ ¸Á: gÀ«£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-4415 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æäªÁ¸ï gÉʸï«Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ«£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-7194 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽvÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è gÀªÉÄñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, ºÉZï.¹. 76, ¦.¹. 40, 37, 115, 61 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 2] ¸À°ÃA vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ mÉÊ®gï, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 3] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÀÄqÉÃzÀeÁ°, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,240-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 100, 190, 117, 37, 40, 61, 186 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 514-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À r.¹.Dgï.©. WÀlPÀzÀ ¦.L. ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:-20-10-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L. [J¸ï] ºÉZï.¹. 73, 28, 107 J.¦.¹. 192 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥À £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1] gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀÄ£ÀªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: ²PÀëPÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀgÉUÀ¯ï 31 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:mÉAV£À PÁ¬ÄªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 3] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀªÀ¼Ágï 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ 4] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî 37 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï ¸Á; ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÉ. 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ±ÉÆÃzÀ£Á ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §gÀPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃl dÆeÁlzÀ ºÀt 12,860-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] «dAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. 02]    gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 03] zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UËqÀæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 04] gÀ« vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. 05] «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 06]    ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. UÀAdzÀ°ègÀĪÀ ²ªÁ¤ JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 4,900-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQgÀĪÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀÄzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 3) CA§tÚ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ EAzÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 4) PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ CAvÀgÀUÀAUÉ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. ªÁ°äQ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÃtzÀ §wÛ£À §¼ÀQ£À°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÉÄuÉÃzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà ¥ÀÄgÁ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.£Áj£Á¼À 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà gÀUÀmÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 4) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 5) ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3520=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008