Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, October 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 16-10-09 gÀAzÀÄ 1.00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ïÀ.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà CªÁj ¸Á: ®PÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢ 16-10-09 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ gÀeÉ ºÁQ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RaðUÁV 2000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀħgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£À.J®. ¸ÉƸÉênAiÀÄ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ Dgï.r.¹.¹ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV CAzÀgÉ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß ¸ÉÊPÀ® n¥ÀàgÀ »A¢£À UÁ°UÉ ¹QÌPÉÆArvÀÄÛ. £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É PÀAqÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ,PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ n¥ÀàgÀ £ÀA-©.CgÀ-16/f-0154 ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. AiÀÄƸÀÄ¥ï ¸Á§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 16-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: JªÀÄ.¹. 26 8294 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E.«n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁâUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C¯Éè ºÉÆgÀnzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÉÆ 108 CA§Äå¯É£Àì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr vÀj¹, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt E.«.n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §¼Áîj ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁqÀèUÉÃj, ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ZÀvï ¯ÉêÀ¯ï ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀ°è£À UÉÆÃqÉ PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄØ EzÀÄÝ FUÉÎ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¸ÀA¥ÀÅtð PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀgÀ ºÁUÉ UÁæªÀÄzÀ°è EvÀgÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj FUÉÎ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£É ©zÀÝ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½ÃUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£É PÀĹzÀÄ ©zÀÝ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ ©zÀÝ §UÉÎ ºÉøÀgÀÄ AiÀiÁ¢AiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aAvÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 15-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ÉÆà vÉÆÃZÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸É«¹zÀÄÝ vÁæ¸À¢AzÀ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008