Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, October 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 16-10-09 gÀAzÀÄ 1.00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ïÀ.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà CªÁj ¸Á: ®PÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢ 16-10-09 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ gÀeÉ ºÁQ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RaðUÁV 2000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀħgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£À.J®. ¸ÉƸÉênAiÀÄ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ Dgï.r.¹.¹ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV CAzÀgÉ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß ¸ÉÊPÀ® n¥ÀàgÀ »A¢£À UÁ°UÉ ¹QÌPÉÆArvÀÄÛ. £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É PÀAqÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ,PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ n¥ÀàgÀ £ÀA-©.CgÀ-16/f-0154 ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. AiÀÄƸÀÄ¥ï ¸Á§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 16-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: JªÀÄ.¹. 26 8294 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E.«n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁâUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C¯Éè ºÉÆgÀnzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÉÆ 108 CA§Äå¯É£Àì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr vÀj¹, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt E.«.n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §¼Áîj ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁqÀèUÉÃj, ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ZÀvï ¯ÉêÀ¯ï ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀ°è£À UÉÆÃqÉ PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄØ EzÀÄÝ FUÉÎ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¸ÀA¥ÀÅtð PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀgÀ ºÁUÉ UÁæªÀÄzÀ°è EvÀgÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj FUÉÎ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£É ©zÀÝ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½ÃUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£É PÀĹzÀÄ ©zÀÝ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ ©zÀÝ §UÉÎ ºÉøÀgÀÄ AiÀiÁ¢AiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aAvÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 15-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ÉÆà vÉÆÃZÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸É«¹zÀÄÝ vÁæ¸À¢AzÀ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008