Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÆ ²æà eÉ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀĸÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §gÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß aPÀÌ¥Àà JA. PÉÆAqÀ®gÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ªÀAiÀĸÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: CªÀįÁ¥ÀægÀA; ªÉ¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè CAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ PÀÆr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® UÁèªÀÄgÀ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-887 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ «gÀÄ¥ÁgÀ UÀrØUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀUÀÆjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ JA. PÉÆAqÀ®gÁªï EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ zÁn «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ PÁæ¸À£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ PÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà JA.PÉÆAqÀ®gÁªï gÀªÀjUÉ vÀ¯É ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ ªÉêzÀågÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉUÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009 PÀ®A 279, 337L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ£À »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£À°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀĪÁUÀ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀĵÀÖV-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÀÄÄAUÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® QîzÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §A¢ÝzÀÄÝ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 43 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008