Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÆ ²æà eÉ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀĸÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §gÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß aPÀÌ¥Àà JA. PÉÆAqÀ®gÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ªÀAiÀĸÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: CªÀįÁ¥ÀægÀA; ªÉ¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè CAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ PÀÆr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® UÁèªÀÄgÀ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-887 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ «gÀÄ¥ÁgÀ UÀrØUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀUÀÆjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ JA. PÉÆAqÀ®gÁªï EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ zÁn «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ PÁæ¸À£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ PÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà JA.PÉÆAqÀ®gÁªï gÀªÀjUÉ vÀ¯É ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ ªÉêzÀågÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉUÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009 PÀ®A 279, 337L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ£À »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£À°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀĪÁUÀ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀĵÀÖV-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÀÄÄAUÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® QîzÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §A¢ÝzÀÄÝ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 43 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008