Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, October 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-¯Áj QèãÀgï, ¸Á- ®Qëöäà ¥ÉÆÃmÉÆøÀÄÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ UÀ« ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À - DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà PÀ®èªÀrØ G-JA,ºÉZï-12/ 7166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-AiÀÄ®§ÄUÁð, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV G¥À஢¤ßà ºÀwÛgÀ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦ÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 12-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¯ÉÃPï ªÀÇåªï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÁ. C²éä r.J¸ï.¦ PÉÆ¥Àà¼À, ²æÃ. CgÀÄt ©. PÉÆüÀÆgÀ ¹.¦.L PÉÆ¥Àà¼À gÀÆgÀ¯ï ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ MlÄÖ 68,808=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008