Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, October 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-¯Áj QèãÀgï, ¸Á- ®Qëöäà ¥ÉÆÃmÉÆøÀÄÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ UÀ« ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À - DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà PÀ®èªÀrØ G-JA,ºÉZï-12/ 7166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-AiÀÄ®§ÄUÁð, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV G¥À஢¤ßà ºÀwÛgÀ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦ÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 12-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¯ÉÃPï ªÀÇåªï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÁ. C²éä r.J¸ï.¦ PÉÆ¥Àà¼À, ²æÃ. CgÀÄt ©. PÉÆüÀÆgÀ ¹.¦.L PÉÆ¥Àà¼À gÀÆgÀ¯ï ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ MlÄÖ 68,808=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008