Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, October 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀPÀæUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä DzÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÄ PÁgÀlV-§ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï »AzÉ ºÁQzÀ ¨ÉèÃqï¤AzÀ »A¢¤AzÀ gÀ¸ÉÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄj ¸Á: ElV EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß ElV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÀAa£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ E£ÀÄß MAzÀÄ Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ° §gïì÷Ö DV ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 11-10-2009 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀé, ²æÃzÉë ºÁUÀÆ wgÀÄ¥Àw gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆeÁjgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉ.J 36 / J. 123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wgÀÄ¥Àw FvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À PɼÀUÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008