Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, October 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀPÀæUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä DzÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÄ PÁgÀlV-§ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï »AzÉ ºÁQzÀ ¨ÉèÃqï¤AzÀ »A¢¤AzÀ gÀ¸ÉÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄj ¸Á: ElV EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß ElV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÀAa£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ E£ÀÄß MAzÀÄ Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ° §gïì÷Ö DV ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 11-10-2009 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀé, ²æÃzÉë ºÁUÀÆ wgÀÄ¥Àw gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆeÁjgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉ.J 36 / J. 123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wgÀÄ¥Àw FvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À PɼÀUÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008