Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, October 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 14-10-2009 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ §½ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀiÁgÉÆà «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ zÁ¸À£Á¼À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½ EzÀÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄÄjzÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® Q« ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £À£Àß CPÀ̽UÉ aQvÉì £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤ £ÀA: PÉ.J-35/ n-2761 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ vÀ£Àß CPÀÌ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CA§Äå¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀÄrw¤ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008