Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, October 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 14-10-2009 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ §½ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀiÁgÉÆà «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ zÁ¸À£Á¼À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½ EzÀÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄÄjzÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® Q« ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £À£Àß CPÀ̽UÉ aQvÉì £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤ £ÀA: PÉ.J-35/ n-2761 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ vÀ£Àß CPÀÌ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CA§Äå¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀÄrw¤ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008