Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, November 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2009 PÀ®A 143, 147, 341, 352, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 2(J)(©) PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉãÀë£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¸ï D¥sï ¥sÁåPÀÖj PÁAiÉÄÝ 1981:.

¢: 13-11-09 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ eÉ. r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï, J£ï.F.PÉ.J¸ï.n.¹. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è CAvÀgÀ gÁdåPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃV§gÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀ¼ÀPÀ¯ï & vÀ¼À¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr ¤°è¹, ZÁ®PÀ & ¤ªÁðºÀPÀjUÉ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀzÀAvÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, F WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢Þ PÉý WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ fÃ¥ï £ÀA:PÉJ:37 J¥sï-4123 gÀ°è vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ & CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ ¹§âA¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁr, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄʪÉÄð£À CAVUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀPÁðj fæ£À JqÀQ£À ¨ÁV®Ä QvÀÄÛ zÉÆqÀØUÁè¸ï, ¸ÉÊqï UÁè¸ï ºÁUÀÆ ºÉqï¯ÉÊlUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ CA.Q. 10,000 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. «zÁå UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀåªÉ¸À¤AiÀiÁVzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉ C®è°è PÀÄrzÀÄ CqÁØr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢£À¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 11-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¨ÁæöåArAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008