Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, November 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2009 PÀ®A 143, 147, 341, 352, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 2(J)(©) PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉãÀë£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¸ï D¥sï ¥sÁåPÀÖj PÁAiÉÄÝ 1981:.

¢: 13-11-09 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ eÉ. r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï, J£ï.F.PÉ.J¸ï.n.¹. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è CAvÀgÀ gÁdåPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃV§gÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀ¼ÀPÀ¯ï & vÀ¼À¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr ¤°è¹, ZÁ®PÀ & ¤ªÁðºÀPÀjUÉ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀzÀAvÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, F WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢Þ PÉý WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ fÃ¥ï £ÀA:PÉJ:37 J¥sï-4123 gÀ°è vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ & CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ ¹§âA¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁr, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄʪÉÄð£À CAVUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀPÁðj fæ£À JqÀQ£À ¨ÁV®Ä QvÀÄÛ zÉÆqÀØUÁè¸ï, ¸ÉÊqï UÁè¸ï ºÁUÀÆ ºÉqï¯ÉÊlUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ CA.Q. 10,000 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. «zÁå UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀåªÉ¸À¤AiÀiÁVzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉ C®è°è PÀÄrzÀÄ CqÁØr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢£À¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 11-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¨ÁæöåArAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008