Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, November 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀAf, ªÀAiÀĸÀÄì 18 µÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ :08-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀAf, 19 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀlVj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÀAiÀÄÄ®è£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉlÖ¥Àà£ÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¨ÉlÖ¥Àà¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛ£À ¨Á® vÀÄAqÁVzÀÄÝ, PÉÆÃqÀÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ JvÀÄÛ UÁ§j¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ K£ÁVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-5984 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzï D¹¥sï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 15/33, J¯ï.©. ¹ÖçÃmï, DzÉÆä CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzɪÀÅ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢ 08-11-09 gÀAzÀÄ 2.30 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå vÀA¢ F±ÀégÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¹.¦.¹-183 C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀArAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà J.ºÉZï.¹. £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÃqï gÀƪÀÄzÀ°èzÀ lædj ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1/2 vÉÆÃ¯É dĪÀÄQÌ ¨ÉAqÉÆïÉ, §AUÁgÀzÀ 1/4 vÀÆPÀzÀ qÁæ¥sÀì, ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ 5 vÉÆÃ¯É PÁ® ZÉÊ£À MlÄÖ CA.QA 7500=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008