Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, November 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀAf, ªÀAiÀĸÀÄì 18 µÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ :08-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀAf, 19 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀlVj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÀAiÀÄÄ®è£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉlÖ¥Àà£ÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¨ÉlÖ¥Àà¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛ£À ¨Á® vÀÄAqÁVzÀÄÝ, PÉÆÃqÀÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ JvÀÄÛ UÁ§j¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ K£ÁVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-5984 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzï D¹¥sï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 15/33, J¯ï.©. ¹ÖçÃmï, DzÉÆä CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzɪÀÅ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢ 08-11-09 gÀAzÀÄ 2.30 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå vÀA¢ F±ÀégÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¹.¦.¹-183 C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀArAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà J.ºÉZï.¹. £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÃqï gÀƪÀÄzÀ°èzÀ lædj ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1/2 vÉÆÃ¯É dĪÀÄQÌ ¨ÉAqÉÆïÉ, §AUÁgÀzÀ 1/4 vÀÆPÀzÀ qÁæ¥sÀì, ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ 5 vÉÆÃ¯É PÁ® ZÉÊ£À MlÄÖ CA.QA 7500=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008