Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 15, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÉ® wAUÀ½AzÀ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄªÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èèzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 307 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàûvÉæUÉ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 14-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008