Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, November 15, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÉ® wAUÀ½AzÀ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄªÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èèzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 307 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàûvÉæUÉ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 14-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008