Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀì (vÀÆ¥sÁ£À) £ÀA: PÉ.J.-37/JA-2112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¥sÀǯ ºÀwÛgÀ mÁæPÀì ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ PÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, mÁæPÀì£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ vÉVΣÀ°è PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæPÀì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà UÀÄdÓgï ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ mÁæPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀì AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ Gj¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀļÀÄî ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÁ£ÀAzÀ »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV r¥ÉÆà EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-45 UÀAmÉUÉ ltPÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37/6872 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀzÉà §¸ï UÉ JzÀÄjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, «Ä¤¯Áj AiÀÄ°èzÀÝ LzÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦ÃAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008