Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, November 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀì (vÀÆ¥sÁ£À) £ÀA: PÉ.J.-37/JA-2112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¥sÀǯ ºÀwÛgÀ mÁæPÀì ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ PÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, mÁæPÀì£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ vÉVΣÀ°è PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæPÀì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà UÀÄdÓgï ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ mÁæPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀì AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ Gj¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀļÀÄî ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÁ£ÀAzÀ »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV r¥ÉÆà EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-45 UÀAmÉUÉ ltPÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37/6872 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀzÉà §¸ï UÉ JzÀÄjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, «Ä¤¯Áj AiÀÄ°èzÀÝ LzÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦ÃAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008