Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, January 17, 2010

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ £ÀqÉzÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ªÉÄîä£À« ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è £ÁªÀÅ §t«, »vÀÛ® ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢:.


 

1.    gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ AiÀÄAPÁgÉrØ, ºÁån, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

2.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ wªÀiÁägÉqÀØ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

3.    ±ÉõÀ¥Àà vÀA¢ VjAiÀÄ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

4.    ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA¢ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

5.    ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ gÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

6.    §¸ÀªÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀgÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

7.    §¸ÀtÚ vÀA¢ «ÃgÀ¥Àà, ©¸À£À½î, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

8.    «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ºÀAa£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.è    

9.    wªÀiÁägÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

10.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

11.    ¹zÀÝtÚ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

12.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

13.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

14.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄj §¸À¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

15.    ¸ÀtÚ PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

16.    C°¸Á§ vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

17.    ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

18.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ °AUÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

19.    zÉÆqÀتÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ¸ÀtÚ AiÀÄ®è¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

20.    ¨ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀgÉrØ, ¤AUÁgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

21.    ²ªÀgÉrØ vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

22.    UÉÆÃuÉ¥Àà vÀA¢ ªÀÄÄ¥ÀàtÚ, ºÀAzÁæ¼À, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

23.    AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA¢ PÁ±À¥Àà, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

24.    UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀA¢ UËgÀ¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

25.    ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

26.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà, vÀ¼ÀPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

27.    UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 64 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

28.    ²ªÀ¥Àà vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

29.    ¦ÃgÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

30.    §¸À¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

31.    ªÀÄjvÉAUÀªÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

32.    C®è¥Àà vÀA¢ ºÀÄ¸É£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

33.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

34.    zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀA¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

35.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

36.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

37.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

38.    SÁeÁ¸Á§ vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

39.    zÉÆqÀØ PÁ±À¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

40.    £ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ ¸ÀAUÀtÚ, EªÀÄär, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

41.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    

42.    ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA¢ CAzÁ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

43.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ gÁªÀÄgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr    

44.    VjgÁd vÀA¢ §¸ÀªÀgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    


 

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀºÀt EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è M.J¸ï. £ÀA: 55/05 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀeÁ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è Dgï. J. £ÀA: 15/08 ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄîä£À« ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 02-09-09 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj M.J¸ï. £ÀA: 01/08 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ zÁªÉAiÀÄÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀĪÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀgÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån EªÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 gÀ d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV, ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ, ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, C®èzÉ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¹zÀÄÝ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀgÀ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 39 d£ÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À ¸ÀA§AzÀ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢.

1. UÉÆëAzÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 2. ²æêÀÄw ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 3.    FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ, ElV, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 4.    ±ÁAvÀVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 5.ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 6.    ¥ÀgÀ¥ÀàvÀA¢ ªÉAPÀlVj AiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     7.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 8.    UÀƼÀ¥Àà vÀA¢ µÀtÄäR¥Àà, PË¢, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 9.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, UÀ¢ÝPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     10.    ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, qÀA§æ½î, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    11.    C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ºÉêÀÄtÚ, PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008