Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, January 17, 2010

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ £ÀqÉzÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ªÉÄîä£À« ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è £ÁªÀÅ §t«, »vÀÛ® ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢:.


 

1.    gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ AiÀÄAPÁgÉrØ, ºÁån, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

2.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ wªÀiÁägÉqÀØ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

3.    ±ÉõÀ¥Àà vÀA¢ VjAiÀÄ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

4.    ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA¢ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

5.    ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ gÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

6.    §¸ÀªÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀgÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

7.    §¸ÀtÚ vÀA¢ «ÃgÀ¥Àà, ©¸À£À½î, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

8.    «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ºÀAa£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.è    

9.    wªÀiÁägÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

10.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

11.    ¹zÀÝtÚ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

12.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

13.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

14.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄj §¸À¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

15.    ¸ÀtÚ PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

16.    C°¸Á§ vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

17.    ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

18.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ °AUÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

19.    zÉÆqÀتÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ¸ÀtÚ AiÀÄ®è¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

20.    ¨ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀgÉrØ, ¤AUÁgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

21.    ²ªÀgÉrØ vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

22.    UÉÆÃuÉ¥Àà vÀA¢ ªÀÄÄ¥ÀàtÚ, ºÀAzÁæ¼À, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

23.    AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA¢ PÁ±À¥Àà, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

24.    UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀA¢ UËgÀ¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

25.    ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

26.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà, vÀ¼ÀPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

27.    UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 64 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

28.    ²ªÀ¥Àà vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

29.    ¦ÃgÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

30.    §¸À¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

31.    ªÀÄjvÉAUÀªÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

32.    C®è¥Àà vÀA¢ ºÀÄ¸É£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

33.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

34.    zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀA¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

35.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

36.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

37.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

38.    SÁeÁ¸Á§ vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

39.    zÉÆqÀØ PÁ±À¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

40.    £ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ ¸ÀAUÀtÚ, EªÀÄär, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

41.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    

42.    ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA¢ CAzÁ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

43.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ gÁªÀÄgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr    

44.    VjgÁd vÀA¢ §¸ÀªÀgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    


 

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀºÀt EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è M.J¸ï. £ÀA: 55/05 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀeÁ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è Dgï. J. £ÀA: 15/08 ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄîä£À« ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 02-09-09 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj M.J¸ï. £ÀA: 01/08 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ zÁªÉAiÀÄÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀĪÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀgÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån EªÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 gÀ d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV, ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ, ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, C®èzÉ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¹zÀÄÝ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀgÀ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 39 d£ÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À ¸ÀA§AzÀ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢.

1. UÉÆëAzÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 2. ²æêÀÄw ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 3.    FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ, ElV, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 4.    ±ÁAvÀVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 5.ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 6.    ¥ÀgÀ¥ÀàvÀA¢ ªÉAPÀlVj AiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     7.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 8.    UÀƼÀ¥Àà vÀA¢ µÀtÄäR¥Àà, PË¢, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 9.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, UÀ¢ÝPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     10.    ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, qÀA§æ½î, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    11.    C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ºÉêÀÄtÚ, PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008