Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, January 16, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 968 £ÉÃzÀgÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸À gÁwæ 07:20 PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ-QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L gÀ«ÃAzÀæ J£ï. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªï ªÀAiÀĸÀÄì; 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw £À£ÀßzÀÄ EArPÁ ¦¸ÁÛ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-6066 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ©.±ÀAPÀgÀ§mï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀħmï EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï EvÀ£À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä w½¹zÉÝ CªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥À£ÀÄß ©lÄÖ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw ¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ©. ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2009 gÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.©.J¸ï. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/ºÉZï. 7205 ZÀ¹ì £ÀA 99©.19J¥sï.08175. EAf£ï £ÀA 99©.17E.08197 C.Q 25,000-00 gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÁ¸À£ÀUËqÀ ºÉZÀ.¹-23 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008