Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, January 16, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 968 £ÉÃzÀgÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸À gÁwæ 07:20 PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ-QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L gÀ«ÃAzÀæ J£ï. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªï ªÀAiÀĸÀÄì; 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw £À£ÀßzÀÄ EArPÁ ¦¸ÁÛ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-6066 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ©.±ÀAPÀgÀ§mï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀħmï EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï EvÀ£À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä w½¹zÉÝ CªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥À£ÀÄß ©lÄÖ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw ¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ©. ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2009 gÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.©.J¸ï. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/ºÉZï. 7205 ZÀ¹ì £ÀA 99©.19J¥sï.08175. EAf£ï £ÀA 99©.17E.08197 C.Q 25,000-00 gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÁ¸À£ÀUËqÀ ºÉZÀ.¹-23 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008