Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, January 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ £ËPÀgÀgÀ AiÀÄĤAiÀÄ£ï (j) gÀªÀgÀ 5 £Éà ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄÄV¹, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀªÉÄñÀ JA.ºÉZï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©.r.¹¹. ¨ÁåAPÀ ²gÀÄUÀÄ¥Áà ±ÁSÉ ¸Á: vÀ£ÉÆßÃ½î ¸Á: ¹AzsÀV f. ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÉ.J-35/JA-5856 ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ°è ZÁ®PÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄgÀPÉÌ §rzÀÄ, zÁj ºÉÆÃPÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀÝ°èzÀÝ 1) ©.ºÉZï gÀªÉÄñÀ 2) ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 3) ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÉ ªÀÄƪÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ¸Á§ PÁvÀgÀQ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á: §æºÀäzÉêÀ£ÀªÀÄqÀÄ vÁ: ²AzÀV f: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÊgÀªÁqÀV vÁ: °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZï.¹-18 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J-28 J-7770 £ÉÃzÀÝgÀ°è fAzÁ®¢AzÀ ¸ÁàAeï LgÁ£ï ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ eÁ®£ÀPÉÌ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÁæ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ½ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÉ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Á: ºÀħâ½î »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J-25/ ©-4775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªï ºÉZï.¹. 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008