Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, January 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ £ËPÀgÀgÀ AiÀÄĤAiÀÄ£ï (j) gÀªÀgÀ 5 £Éà ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄÄV¹, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀªÉÄñÀ JA.ºÉZï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©.r.¹¹. ¨ÁåAPÀ ²gÀÄUÀÄ¥Áà ±ÁSÉ ¸Á: vÀ£ÉÆßÃ½î ¸Á: ¹AzsÀV f. ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÉ.J-35/JA-5856 ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ°è ZÁ®PÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄgÀPÉÌ §rzÀÄ, zÁj ºÉÆÃPÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀÝ°èzÀÝ 1) ©.ºÉZï gÀªÉÄñÀ 2) ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 3) ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÉ ªÀÄƪÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ¸Á§ PÁvÀgÀQ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á: §æºÀäzÉêÀ£ÀªÀÄqÀÄ vÁ: ²AzÀV f: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÊgÀªÁqÀV vÁ: °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZï.¹-18 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J-28 J-7770 £ÉÃzÀÝgÀ°è fAzÁ®¢AzÀ ¸ÁàAeï LgÁ£ï ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ eÁ®£ÀPÉÌ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÁæ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ½ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÉ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Á: ºÀħâ½î »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J-25/ ©-4775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªï ºÉZï.¹. 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008