Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, January 14, 2010ªÀiÁ£Àå qÁ. JA. C²éä r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀgÀªÀjUÉ ¨É¼ÀUÁA UÁæ«ÄÃt G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ DwäÃAiÀÄ ©¼ÉÆÌqÀÄUÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀÆvÀ£ÀªÁV PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÀðªÁV §AzÀAvÀºÀ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ qÀA§¼À EªÀjUÉ DwäÃAiÀĪÁV ¸ÁéUÀw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008