Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, January 14, 2010ªÀiÁ£Àå qÁ. JA. C²éä r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀgÀªÀjUÉ ¨É¼ÀUÁA UÁæ«ÄÃt G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ DwäÃAiÀÄ ©¼ÉÆÌqÀÄUÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀÆvÀ£ÀªÁV PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÀðªÁV §AzÀAvÀºÀ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ qÀA§¼À EªÀjUÉ DwäÃAiÀĪÁV ¸ÁéUÀw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008