Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, January 15, 2010

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/10 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CªÀjªÀgÀ ºÉÆ® PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢: 13-01-10gÀ 11-00 ¦JA ¢AzÀ ¢: 14-01-10 gÀ 9-00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ f. dÄlÖ¯ï ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008