Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, January 15, 2010

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/10 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CªÀjªÀgÀ ºÉÆ® PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢: 13-01-10gÀ 11-00 ¦JA ¢AzÀ ¢: 14-01-10 gÀ 9-00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ f. dÄlÖ¯ï ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008