Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, January 19, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ qÉPÉÆÃgÉlgï ±Á«ÄAiÀiÁ£ï PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 18-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á«ÄAiÀiÁ£ï ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ£ÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ PÉ.E.©. D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ C¥sÀWÁvÀªÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è DvÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. DvÀ£À ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-25/JPïì-206 ¸ÁÖgï ¹n EzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¤Ã®¥Àà ºÉZÀ.¹. 91 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ°VqÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. EvÀ¤UÉ DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 3] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 4] ²ªÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 6] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà »gÉêÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ »AzÉ PÁgÀt PÀlÖ¯ÉÃUÀ¼À°è ªÉʱÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2010 ªÀÄzÁåºÀß 01-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DvÀ£À PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÀ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÉ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008