Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, January 19, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ qÉPÉÆÃgÉlgï ±Á«ÄAiÀiÁ£ï PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 18-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á«ÄAiÀiÁ£ï ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ£ÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ PÉ.E.©. D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ C¥sÀWÁvÀªÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è DvÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. DvÀ£À ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-25/JPïì-206 ¸ÁÖgï ¹n EzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¤Ã®¥Àà ºÉZÀ.¹. 91 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ°VqÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. EvÀ¤UÉ DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 3] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 4] ²ªÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 6] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà »gÉêÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ »AzÉ PÁgÀt PÀlÖ¯ÉÃUÀ¼À°è ªÉʱÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2010 ªÀÄzÁåºÀß 01-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DvÀ£À PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÀ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÉ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008