Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, February 19, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:18-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À. 2] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ F »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: J£ï dgÀPÀÄAn vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008