Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 12, 2010

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA.18/2010 PÀ®A 279 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ ºÁ®¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà «ÄãÁ¥ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ qÀA§æ½î¬ÄAzÀ ¨É¼ÀÆjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J.-37/ PÀÆå- 8313 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ºÁ®¥Àà¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÁ®¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, §®¥ÁzÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÀ£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/10 PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹.

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ »ÃgÉ ¸ÀÆ®PÉÃj vÁAqÀzÀ ºÉ£ï.ºÉZï.-13 PÁæ¸Àß°è ¢£ÁAPÀ:-11-3-2010 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÉ EgÀĪÀ ¯Áj £ÀA ZÁ®PÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÉzÀ¥Á® 35 ªÀµÀð ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀAn£ÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉêrUÉ ºÉÆÃUÀzÉ JzÀÄgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 2 ¯ÁjUÀ¼À qÉæöʪÀgÀ£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì £À°è PÀĵÀÖV ºÁ¹àl¯ÉÎ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ [n.J£ï.34/Cgï-1886 £ÉÃzÀÄÝ lPÀÌgï PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 14/2010 PÀ®0 174 ¹.DgÀ.¦.¹

ªÀÄÈvÀ »Ã£Á P˸ÀgÀ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 7-8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ¸ÀtÚ vÀAVUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉUÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ «µÀAiÀĪÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀAaPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008