Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 12, 2010

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA.18/2010 PÀ®A 279 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ ºÁ®¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà «ÄãÁ¥ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ qÀA§æ½î¬ÄAzÀ ¨É¼ÀÆjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J.-37/ PÀÆå- 8313 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ºÁ®¥Àà¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÁ®¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, §®¥ÁzÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÀ£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/10 PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹.

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ »ÃgÉ ¸ÀÆ®PÉÃj vÁAqÀzÀ ºÉ£ï.ºÉZï.-13 PÁæ¸Àß°è ¢£ÁAPÀ:-11-3-2010 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÉ EgÀĪÀ ¯Áj £ÀA ZÁ®PÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÉzÀ¥Á® 35 ªÀµÀð ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀAn£ÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉêrUÉ ºÉÆÃUÀzÉ JzÀÄgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 2 ¯ÁjUÀ¼À qÉæöʪÀgÀ£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì £À°è PÀĵÀÖV ºÁ¹àl¯ÉÎ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ [n.J£ï.34/Cgï-1886 £ÉÃzÀÄÝ lPÀÌgï PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 14/2010 PÀ®0 174 ¹.DgÀ.¦.¹

ªÀÄÈvÀ »Ã£Á P˸ÀgÀ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 7-8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ¸ÀtÚ vÀAVUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉUÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ «µÀAiÀĪÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀAaPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008