Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, March 14, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 304 (A) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 12-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉǰøÀ ¥Án¯ï 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ©.ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11.03.10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 12.03.10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è QqÀzÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ zÀQëtzÀ PÀqÉUÉ PÀZÁÑgÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ§ªÀÄä »gÉêÀĸÀÆw PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀiÁ 20 j0zÀ 25 ªÀµÀð EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À , C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw . CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ,ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß «±ÉõÀ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/10 PÀ®A 279. 427 L.¦.¹.:-

¢ 12-03-10 gÀAzÀÄ 5.00 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ dA¥Á¸Á vÀA¢ ªÉÆÃw¯Á® ºÀ©Ã¨ï ªÀAiÀiÁ:50 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±Á¹Ûç PÁ¯ÉÆä ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ 11-03-10 gÀAzÀÄ 4.00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï. ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ PÀȵÁÚ ºÉÆÃl® ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀìUÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J-35/8612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀìUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ©°ØAUÀ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ r.JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÁªï vÀAzÉ £ÁUÉÆÃfgÁªï ªÀAiÀiÁ:50 eÁ: ªÀägÁoÀ G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-35/8612 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: 288 ¨ÁålgÁAiÀÄ£À¥ÀÆgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 53/10 PÀ®A 279 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt £Á£ÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ, WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ 2 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆ° £Á° ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁVzÀÄÝ, F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀªÀÄä vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà¤UÉ w½¸À®Ä DªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¢:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ, £À£Àß §½ ºÀt E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£Éà ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀ®è CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008