Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, March 14, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 304 (A) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 12-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉǰøÀ ¥Án¯ï 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ©.ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11.03.10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 12.03.10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è QqÀzÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ zÀQëtzÀ PÀqÉUÉ PÀZÁÑgÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ§ªÀÄä »gÉêÀĸÀÆw PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀiÁ 20 j0zÀ 25 ªÀµÀð EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À , C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw . CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ,ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß «±ÉõÀ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/10 PÀ®A 279. 427 L.¦.¹.:-

¢ 12-03-10 gÀAzÀÄ 5.00 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ dA¥Á¸Á vÀA¢ ªÉÆÃw¯Á® ºÀ©Ã¨ï ªÀAiÀiÁ:50 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±Á¹Ûç PÁ¯ÉÆä ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ 11-03-10 gÀAzÀÄ 4.00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï. ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ PÀȵÁÚ ºÉÆÃl® ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀìUÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J-35/8612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀìUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ©°ØAUÀ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ r.JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÁªï vÀAzÉ £ÁUÉÆÃfgÁªï ªÀAiÀiÁ:50 eÁ: ªÀägÁoÀ G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-35/8612 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: 288 ¨ÁålgÁAiÀÄ£À¥ÀÆgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 53/10 PÀ®A 279 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt £Á£ÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ, WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ 2 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆ° £Á° ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁVzÀÄÝ, F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀªÀÄä vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà¤UÉ w½¸À®Ä DªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¢:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ, £À£Àß §½ ºÀt E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£Éà ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀ®è CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008