Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, March 25, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 35/2010 PÀ®A 160 IPC.

¢£ÁAPÀ:-24/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ¸À.Q.¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ FZÀ£Á¼À-GzÁå¼À gÉÆÃr£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ zÀ¨ÁâqÀÄvÁÛ ©Ã¢ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj MAzÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà F gÉÆÃqÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÉ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á wAr wj¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÉÆA¢UÉ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©zÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV dUÀ¼Á ©r¹PÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj MAzÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ MAzÀÄ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/7561 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ MAzÀÄ mÁA mÁA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/5867 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¼É PÀÆå PÀÄjvÀÄ ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝgÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ G½zÀ d£ÀgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸À.Q.¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 36/2010 PÀ®A 279, 337, 338 IPC R/W 187 IMV Act..

¢£ÁAPÀ:-23/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ mÁ mÁ J.¹.E £ÀA PÉ.J-37/7885 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀ£ÀPÀVjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß w¥Àà£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ°£À ªÀÄƼÉAiÀÄÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, zÀªÀqÉAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ²æà £À£É߸Á§ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ªÀĹâ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ±Áå£ÀªÁ¸À¥ÀÄgÀ, vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà, f: §¼Áîj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆmÉïïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §ºÀ¼À ºÉÆwÛ£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zɪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà ¦.¹. 186 gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀĹâ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï£À°è ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ ¨Á¼É vÉÆÃlPÉÌ §AzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 38/2010 PÀ®A 279, 304 (A) IPC R/W 187 IMV Act..

¢: 24-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸É. £ÀA: PÉ.J-36/Cgï-5151 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁágÀlVAiÀÄ ZÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀæµÀgï £ÀA PÀ.J. 37, ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£Éà ¤ÃqÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ/¸ÉÊ £À JqÀ¨ÁUÀPÉÌ PÀæµÀgï §®¨sÁU¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ SÁ¹A¸Á¨ï ªÀ: 25, EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀæµÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï PÀæµÀgï. .£ÀA PÉ.J 37, ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÉÆÃmï §ÄPï, MAzÀÄ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 24-03-2010, ªÀiÁAvÉñÀ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÆzÀ®£É CAQ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è 05-10, §®¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 49-15 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1580-00 gÀÆ.zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï L.JA.E.L. ¸ÀA.359543018093175 EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008