Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 26, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DgÁí¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÀÄzÉæñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 323,324,504 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ®ªÀiÁt PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀjUÉ PÉÆÃgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¦gÁå¢ ¥Á°£À ¨É¼É ¨Á§vï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝgÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀwAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      37/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀUÉÆîÄ, PÀnÖUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ¨ï©tzÀ gÁr¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A. 37/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      38/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/10 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ºÉZï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ rÃeÉÊgï ºÉƸÀ PÁgï mÉA¥ÉÆÃgÀj gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA: PÉÉ.J-03/n.Dgï-J£ï-1344/2009-10 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Dgï.n.N. PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÁgï£ÀÄß vÁ£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ: PÉ.J-34/ J-3346 gÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV £À£Àß PÁgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ (1) ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, (2) ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÉlzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50- ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ (3) eÉÆåÃw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2010 PÀ®A 143, 147, 366(J), 506, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ zËr °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉèÁV®Ä. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆj ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ (3) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (4) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (5) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (6) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (7) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ (8) «£ÁAiÀÄPÀ (9) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (10) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (11) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (12) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ ¯ÁqïÓ£À°è EnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F C¥ÀºÀgÀtPÉÌ AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ vÀAzÉ (13) ZËqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ (14) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt AiÀĪÀÄ£ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹

EAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÁ¸À ±ÀgÀt¥Àà ¦¯Éå, ±ÀAPÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄ£ÀUÉ £À£Àß JgÀqÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁqÀÄð vÉUÉzÀÄPÉÆAr CzÀPÉÌ §gÀvÀPÀÌAvÀºÀ ºÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖzÉÝÃ£É D 2PÁqÀÄðUÀ½UÉ JµÀÄÖ ºÀt §gÀÄvÀÛzÉ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé¼À ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ PÀ®è UÉÆÃuÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà £ÉÆÃA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ UÀAqÀ, ºÉAqÀw, ªÀiÁªÀ, gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 01-00 UÀ0mÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé @ ¥ÁªÀðvɪÀé FPÉAiÀÄÄ §ÄwÛ vÉUÉzÀºÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À aUÀªÀé¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀé¼ÉÆÃA¢UÉ §AqÀgÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆïPÉÌ ºÉÆÃV §ÄwÛ ElÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä PÉÆqÀvÀºÀUÉzÀºÀÄPÉÆ0qÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ ¥ÀÆgÀvÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼É PÁéj AiÀÄ vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §ºÀ¼À ºÉÆÃvÁÛzÀgÀÄ §gÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À §¢ ZÀ¥Àà° PÀArzÀÄÝ PÉÆÃqÀ ¤Âj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVzÀAvÉ PÀArzÀÄÝ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 3-30 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉà AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.05/2010 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 45 ªÀµÀð eÁ//ªÉÆÃa G// ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á// UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà §¼Áîj 40 ªÀµÀð eÁ// ªÉÆÃa ¸Á// ªÀħƧ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖêï zÀ°èAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ §Uï JAzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊUÉÎ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-24-03-10 gÀAzÀÄ 12-10 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 39/2010 PÀ®A 279 L¦¹

¢: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA; PÉ.J-36/J¥sï-611 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-37/7930 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï n¥Ààgï C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-2137 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©¢ízÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. F WÀl£ÉAiÀÄÆ §¸ï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

11] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 27/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁj PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DÀgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄgÀ½ ¸Á: PÀlVºÀ½î FvÀ£ÀÄ ZÉPÀ̧A¢AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢ DvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÁ¬Ä CAvÁ CAzÀzÀÝPÉÌ FUÀ¯Éà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹ £Á¼É ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀgÉ ¤£Àß ¸ÀÄllÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 03/10 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ §¤ßUÉÆüÀ ¸Á.ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁr£À°è ¢Ã¥À ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ ªÀiÁr£À ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ §mÉÖUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ C®èzÉà CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA/ ºÀÄZÀÄѸÁ§ §¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

13] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 110 (F) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸Á¹éºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAV ©aÑ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. M¨ÉÆâ§âjUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JµÉÖà w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ 09-00 J.JA PÉÌ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 09.30 J.JA PÉÌ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

14] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 62/2010 PÀ®A 279, 337,304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 24-03-10 gÀAzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸À«ÄÃ¥À mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. n.J£ï-28 J.¹ 7483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÁ®£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37 n- 8908 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖaiÀiÁV ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008