Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 26, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DgÁí¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÀÄzÉæñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 323,324,504 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ®ªÀiÁt PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀjUÉ PÉÆÃgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¦gÁå¢ ¥Á°£À ¨É¼É ¨Á§vï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝgÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀwAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      37/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀUÉÆîÄ, PÀnÖUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ¨ï©tzÀ gÁr¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A. 37/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      38/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/10 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ºÉZï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ rÃeÉÊgï ºÉƸÀ PÁgï mÉA¥ÉÆÃgÀj gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA: PÉÉ.J-03/n.Dgï-J£ï-1344/2009-10 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Dgï.n.N. PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÁgï£ÀÄß vÁ£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ: PÉ.J-34/ J-3346 gÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV £À£Àß PÁgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ (1) ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, (2) ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÉlzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50- ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ (3) eÉÆåÃw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2010 PÀ®A 143, 147, 366(J), 506, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ zËr °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉèÁV®Ä. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆj ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ (3) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (4) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (5) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (6) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (7) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ (8) «£ÁAiÀÄPÀ (9) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (10) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (11) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (12) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ ¯ÁqïÓ£À°è EnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F C¥ÀºÀgÀtPÉÌ AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ vÀAzÉ (13) ZËqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ (14) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt AiÀĪÀÄ£ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹

EAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÁ¸À ±ÀgÀt¥Àà ¦¯Éå, ±ÀAPÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄ£ÀUÉ £À£Àß JgÀqÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁqÀÄð vÉUÉzÀÄPÉÆAr CzÀPÉÌ §gÀvÀPÀÌAvÀºÀ ºÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖzÉÝÃ£É D 2PÁqÀÄðUÀ½UÉ JµÀÄÖ ºÀt §gÀÄvÀÛzÉ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé¼À ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ PÀ®è UÉÆÃuÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà £ÉÆÃA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ UÀAqÀ, ºÉAqÀw, ªÀiÁªÀ, gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 01-00 UÀ0mÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé @ ¥ÁªÀðvɪÀé FPÉAiÀÄÄ §ÄwÛ vÉUÉzÀºÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À aUÀªÀé¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀé¼ÉÆÃA¢UÉ §AqÀgÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆïPÉÌ ºÉÆÃV §ÄwÛ ElÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä PÉÆqÀvÀºÀUÉzÀºÀÄPÉÆ0qÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ ¥ÀÆgÀvÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼É PÁéj AiÀÄ vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §ºÀ¼À ºÉÆÃvÁÛzÀgÀÄ §gÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À §¢ ZÀ¥Àà° PÀArzÀÄÝ PÉÆÃqÀ ¤Âj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVzÀAvÉ PÀArzÀÄÝ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 3-30 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉà AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.05/2010 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 45 ªÀµÀð eÁ//ªÉÆÃa G// ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á// UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà §¼Áîj 40 ªÀµÀð eÁ// ªÉÆÃa ¸Á// ªÀħƧ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖêï zÀ°èAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ §Uï JAzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊUÉÎ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-24-03-10 gÀAzÀÄ 12-10 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 39/2010 PÀ®A 279 L¦¹

¢: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA; PÉ.J-36/J¥sï-611 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-37/7930 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï n¥Ààgï C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-2137 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©¢ízÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. F WÀl£ÉAiÀÄÆ §¸ï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

11] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 27/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁj PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DÀgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄgÀ½ ¸Á: PÀlVºÀ½î FvÀ£ÀÄ ZÉPÀ̧A¢AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢ DvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÁ¬Ä CAvÁ CAzÀzÀÝPÉÌ FUÀ¯Éà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹ £Á¼É ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀgÉ ¤£Àß ¸ÀÄllÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 03/10 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ §¤ßUÉÆüÀ ¸Á.ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁr£À°è ¢Ã¥À ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ ªÀiÁr£À ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ §mÉÖUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ C®èzÉà CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA/ ºÀÄZÀÄѸÁ§ §¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

13] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 110 (F) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸Á¹éºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAV ©aÑ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. M¨ÉÆâ§âjUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JµÉÖà w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ 09-00 J.JA PÉÌ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 09.30 J.JA PÉÌ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

14] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 62/2010 PÀ®A 279, 337,304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 24-03-10 gÀAzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸À«ÄÃ¥À mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. n.J£ï-28 J.¹ 7483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÁ®£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37 n- 8908 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖaiÀiÁV ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008