Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À-«oÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è mÁæPÀÖgï EAf£ï £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4481 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀQðºÀ½î ¸Á.dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n«J¸ï JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-4433 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀÄÈvÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ »AzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ [DgÉÆævÀ£ÀÄ] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34/2168 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà DPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¹Ìqï DV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ, vÀÄnUÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÀÆ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉîèzÀ ºÉZÀ.¹ 149 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008