Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À-«oÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è mÁæPÀÖgï EAf£ï £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4481 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀQðºÀ½î ¸Á.dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n«J¸ï JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-4433 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀÄÈvÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ »AzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ [DgÉÆævÀ£ÀÄ] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34/2168 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà DPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¹Ìqï DV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ, vÀÄnUÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÀÆ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉîèzÀ ºÉZÀ.¹ 149 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008