Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, March 15, 2010

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 498 (J), 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-03-2010 gÀAzÀÄ 02.30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ UÀÄgÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.£ÀªÀ®ºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀÄÆäj£À UÀÄgÀ¥Àà vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀUÉ ¢£Á®Æ HlPÉÌ ºÁPÀĪÀzÀÄ ºÁ¼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢zÀÝ vÀAUÀ¼ÀÄ C£Àß ªÀUÉÊgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀå QëÃt DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¸Á«wæAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÉÆnÖ® PÁgÀt PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ¯É ¨ÉÆøÀÄr PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀzÀPÉÌ UÉÆvÁÛUÀĪÀ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀÌ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁ¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F «µÀAiÀÄzÀ°è »jAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 353, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ»§Æ§ÄSÁ£ï ºÉZï.¹.-15 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀA¥ÉñÀ ºÀjUÉÆÃ®Ä EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ " £Á£ÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉòPÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë¤zÉÝãÉ, zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÉÝãÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß PÉøÀÄ §gÉzÀÄPÉÆà CAvÁ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ zÀÆgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ C¤ßwÛAiÀiÁ, AiÀiÁªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ £ËPÀj PÉÆlÖªÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ zÉÆqÀتÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, £ÁªÀÅ ªÀiÁ¢UÀjzÀÄÝ, ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F RÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉà " K SÁ£ï ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É " CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð UÀA ±ÀgÀt¥Àà gÀqÉØgÀ, ªÀ:40, eÁ:gÀqÉØgÀ, G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£À eÁvÉæAiÀÄ°è gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÉÃj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 56 ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÀÝ ªÀÄ»¼É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ½UÉ ªÉÄ®PÉÌ J©â¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄïÉzÀÄÝ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ¸ÀgÀ EgÀ°®è. CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ G½¢zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀÅ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj eÁvÉæAiÀÄ d£À dAUÀĽAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ½ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ CA.Q 35.000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

110 ¹Dg惡

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¦.¹. 01 gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á ªÀÄÄPÀ¼ÁåUÀ wAr EzÀæ §gÀæ¯Éà M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ K£ÀÄ £À£Àß ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ, ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀÆå CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉà CzÉà jÃw ªÀwð¸ÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÀ®PÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ. £ÁAiÀÄPÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. »gÉêÀiÁ¢£Á¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ C¥ÁAiÀÄAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008