Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 15, 2010

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 498 (J), 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-03-2010 gÀAzÀÄ 02.30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ UÀÄgÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.£ÀªÀ®ºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀÄÆäj£À UÀÄgÀ¥Àà vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀUÉ ¢£Á®Æ HlPÉÌ ºÁPÀĪÀzÀÄ ºÁ¼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢zÀÝ vÀAUÀ¼ÀÄ C£Àß ªÀUÉÊgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀå QëÃt DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¸Á«wæAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÉÆnÖ® PÁgÀt PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ¯É ¨ÉÆøÀÄr PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀzÀPÉÌ UÉÆvÁÛUÀĪÀ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀÌ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁ¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F «µÀAiÀÄzÀ°è »jAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 353, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ»§Æ§ÄSÁ£ï ºÉZï.¹.-15 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀA¥ÉñÀ ºÀjUÉÆÃ®Ä EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ " £Á£ÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉòPÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë¤zÉÝãÉ, zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÉÝãÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß PÉøÀÄ §gÉzÀÄPÉÆà CAvÁ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ zÀÆgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ C¤ßwÛAiÀiÁ, AiÀiÁªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ £ËPÀj PÉÆlÖªÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ zÉÆqÀتÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, £ÁªÀÅ ªÀiÁ¢UÀjzÀÄÝ, ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F RÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉà " K SÁ£ï ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É " CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð UÀA ±ÀgÀt¥Àà gÀqÉØgÀ, ªÀ:40, eÁ:gÀqÉØgÀ, G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£À eÁvÉæAiÀÄ°è gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÉÃj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 56 ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÀÝ ªÀÄ»¼É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ½UÉ ªÉÄ®PÉÌ J©â¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄïÉzÀÄÝ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ¸ÀgÀ EgÀ°®è. CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ G½¢zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀÅ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj eÁvÉæAiÀÄ d£À dAUÀĽAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ½ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ CA.Q 35.000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

110 ¹Dg惡

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¦.¹. 01 gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á ªÀÄÄPÀ¼ÁåUÀ wAr EzÀæ §gÀæ¯Éà M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ K£ÀÄ £À£Àß ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ, ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀÆå CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉà CzÉà jÃw ªÀwð¸ÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÀ®PÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ. £ÁAiÀÄPÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. »gÉêÀiÁ¢£Á¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ C¥ÁAiÀÄAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008