Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 16, 2010

AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ


 

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 326, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï. zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï, ¸Á: UÀAUÁªÀw UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÉÃPÁëªÀ° ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 jAzÀ 14 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ±ÉÃPÁëªÀ° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è UÀÄArAiÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/10 PÀ®A 143, 147, 366 (J), 506, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:- 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁdgÀvÀßA vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: Q¶ÌAzÁ gɸÁlð£À°è ªÁZïªÉÄ£ï ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁ¤AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:-10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß (1) fêÀ£À PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (3) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (4) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (5) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (6) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß UɼÉw PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄ ¤¸ÀUÀð UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ EArPÁ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV PÁgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §¸ï£À°è UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) «£ÁAiÀÄPÀ (2) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (3) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (4) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (5) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, 4 ¢ªÀ¸À «£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ¤®è¹zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DvÀ£À EvÀgÉ 10 d£À ¸ÉßûvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À SÁ£ï PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉÆgÀZÀ®Ä PÀ°è£À°è PÁ®Ä eÁj FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EAzÀÄ zÉÆgÉwzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀPÀªÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ©ÃªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀ:45 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008