Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 16, 2010

AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ


 

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 326, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï. zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï, ¸Á: UÀAUÁªÀw UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÉÃPÁëªÀ° ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 jAzÀ 14 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ±ÉÃPÁëªÀ° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è UÀÄArAiÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/10 PÀ®A 143, 147, 366 (J), 506, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:- 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁdgÀvÀßA vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: Q¶ÌAzÁ gɸÁlð£À°è ªÁZïªÉÄ£ï ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁ¤AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:-10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß (1) fêÀ£À PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (3) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (4) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (5) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (6) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß UɼÉw PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄ ¤¸ÀUÀð UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ EArPÁ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV PÁgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §¸ï£À°è UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) «£ÁAiÀÄPÀ (2) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (3) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (4) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (5) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, 4 ¢ªÀ¸À «£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ¤®è¹zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DvÀ£À EvÀgÉ 10 d£À ¸ÉßûvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À SÁ£ï PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉÆgÀZÀ®Ä PÀ°è£À°è PÁ®Ä eÁj FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EAzÀÄ zÉÆgÉwzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀPÀªÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ©ÃªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀ:45 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008