Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, March 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ UËqÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¢AzÀ E®PÀ®è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 5 Q,«Ä. CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÄzÀÄlV ¹ÃªÀiÁzÀ gÀ¸ÉæAiÀÄ §®UàqÉ wgÀĪÀÅEzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÀÄÝ CzÉ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥ÀàUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ QèãÀgïUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæ¥Àà, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ZÀ£ÀߥÀà gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁV ºÁUÀÆ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀªÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E®PÀ®è ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 307, 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀĽ̺Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà vÀAzÉ
FgÀ¥Àà PÉÆÃj, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀzÀAvÉ CªÀjUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁVzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀÄ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀĪÀ CqÀÄUÉAiÀÄ°è «µÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀĪÀAvÉ §¸ÀªÀÄä½UÉ «µÀzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀßzÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ C£Àß ¨ÁAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À£É §AzÀÄ, w£ÀßzÉà ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÊaîzÀ°è «µÀzÀ ¨Ál¯ï EzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §¸ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÊgÀ¥Àà EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw
" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ CAf£À¥Àà ªÀAiÀĸÀì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄÓ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ DAf£É¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀzÉãÀAzÀgÉ, £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAf£É¥Àà vAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: mÁæPÀægÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄAdÆgÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀ EgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß §ÆzÉ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è §ÆzÉ¥Àà ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CAf£ÉAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÉUÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DAiÀÄÄÛ ©qÀ¥Á ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ¥Áèl£À°è ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj §ÆzÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß JwÛ JwÛ ºÁQ ºÉÆUÉAiÀÄ vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl EnÖV J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ºÉÆUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ £ÁªÀÅ vÉUÀzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£Àß UÀAqÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ PÀÆr ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß vÀ½î ¥ÀÄ£À: £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉz£ÀÄ. CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ®PÀëÀt gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄß «Ä¸ÀUÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°¯Áè. PÉÊAiÀÄ£ÀÄß C®ÄUÁr¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÉãÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÉÄò EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ CAf£À¥Àà£ÀÄ §ÆzÉ¥Àà£À eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀ ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ°¯Éè JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PɼÀPÉÌ PÉÀqÀ« ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008