Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, March 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ UËqÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¢AzÀ E®PÀ®è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 5 Q,«Ä. CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÄzÀÄlV ¹ÃªÀiÁzÀ gÀ¸ÉæAiÀÄ §®UàqÉ wgÀĪÀÅEzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÀÄÝ CzÉ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥ÀàUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ QèãÀgïUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæ¥Àà, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ZÀ£ÀߥÀà gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁV ºÁUÀÆ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀªÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E®PÀ®è ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 307, 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀĽ̺Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà vÀAzÉ
FgÀ¥Àà PÉÆÃj, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀzÀAvÉ CªÀjUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁVzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀÄ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀĪÀ CqÀÄUÉAiÀÄ°è «µÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀĪÀAvÉ §¸ÀªÀÄä½UÉ «µÀzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀßzÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ C£Àß ¨ÁAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À£É §AzÀÄ, w£ÀßzÉà ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÊaîzÀ°è «µÀzÀ ¨Ál¯ï EzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §¸ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÊgÀ¥Àà EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw
" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ CAf£À¥Àà ªÀAiÀĸÀì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄÓ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ DAf£É¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀzÉãÀAzÀgÉ, £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAf£É¥Àà vAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: mÁæPÀægÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄAdÆgÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀ EgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß §ÆzÉ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è §ÆzÉ¥Àà ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CAf£ÉAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÉUÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DAiÀÄÄÛ ©qÀ¥Á ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ¥Áèl£À°è ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj §ÆzÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß JwÛ JwÛ ºÁQ ºÉÆUÉAiÀÄ vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl EnÖV J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ºÉÆUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ £ÁªÀÅ vÉUÀzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£Àß UÀAqÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ PÀÆr ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß vÀ½î ¥ÀÄ£À: £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉz£ÀÄ. CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ®PÀëÀt gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄß «Ä¸ÀUÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°¯Áè. PÉÊAiÀÄ£ÀÄß C®ÄUÁr¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÉãÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÉÄò EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ CAf£À¥Àà£ÀÄ §ÆzÉ¥Àà£À eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀ ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ°¯Éè JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PɼÀPÉÌ PÉÀqÀ« ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008