Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 22, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 21/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EArPÁ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J22 JA:5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ lA lA ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J-37/7140 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉà PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁå£ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀĵÀÑlPÉÌ ©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà SÁ° wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ «£ÁPÁgÀtªÁV CªÀ½UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÁå£ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄgÀtPÉÌ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008