Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, March 22, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 21/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EArPÁ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J22 JA:5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ lA lA ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J-37/7140 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉà PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁå£ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀĵÀÑlPÉÌ ©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà SÁ° wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ «£ÁPÁgÀtªÁV CªÀ½UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÁå£ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄgÀtPÉÌ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008