Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, March 21, 2010

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:
20/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 ¦.JAUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F ¢£À 1:30 ¦.JA UÉ PÀqÉPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 2)FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 3) ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 4) PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 5) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 6) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ J®ègÀÆ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà vÁ:PÀĵÀÖV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÉÃ¥Àà ºÉZï.¹. 34 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ
VÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÁxÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð. eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: UÉƯÉðPÉÆ¥Àà. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, FUÉÎ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA-2, CvÉÛAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA-3, £Á¢¤AiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé DgÉÆæ £ÀA-3 £ÉÃAiÀĪÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ®è, CqÀÄUÉ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ dÄlÖ® ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008