Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, March 21, 2010

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:
20/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 ¦.JAUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F ¢£À 1:30 ¦.JA UÉ PÀqÉPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 2)FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 3) ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 4) PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 5) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 6) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ J®ègÀÆ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà vÁ:PÀĵÀÖV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÉÃ¥Àà ºÉZï.¹. 34 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ
VÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÁxÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð. eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: UÉƯÉðPÉÆ¥Àà. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, FUÉÎ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA-2, CvÉÛAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA-3, £Á¢¤AiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé DgÉÆæ £ÀA-3 £ÉÃAiÀĪÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ®è, CqÀÄUÉ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ dÄlÖ® ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008