Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, March 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ ¢AzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï.¹. 27 ²æà «oÉÆç gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £ÉëĹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.r.JA. D¸ÀàvÉæ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ªÀÄgÀ½ªÀÄoÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. `` ¢£ÁAPÀ: 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÆr UÀAUÁªÀwUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-8502 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmÉêÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÉÆÃqÀ£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁqzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀ°¯Áè. £À£Àß CtÚ¤UÉ CAzÀgÉ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£ÀߣÀÄß UÀAUÁªÀw a¤ªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E°èUÉ §A¢zÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ¥Àà vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀ®Æn¬ÄAzÀ aPÀÌSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35/PÀÄå-5642 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ UÁr ªÉÄðzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀvÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ, 33 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ Qrß ªÉÊ¥sÀ®åªÁVzÀÄÝ CzÀPÁÌV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ QrßAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÉÊ¥sÀ®åªÁUÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ««zsÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è Qrß ªÉÊ¥sÀ®åzÀ PÁgÀt¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRåPÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ vÉîÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ¸ÁV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

C¼ÀªÀAr oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²¢èAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀAiÀiÁ 50 eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀ CfðAiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄ0¢£À eÁUÀzÀ°è ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀÄ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ ºÀQÌAiÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ0vÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆ0qÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀÄ®è¥Àà, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ ªÉÄÊ PÉʪÀÄÄnÖ £É®PÉÌ ©zÉݪÀÅ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀªÁf EvÀ¤UÉ vÀ¯É ¸Àé®à ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀÆPÀÛ ¥Á§0¢ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV C0vÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀ0zÉ zÁåªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð, eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀ«ÄäUÉñ±À vÀ0zÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀ±µÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁQ£À E§âgÀÆ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀÄ «£Á: PÁgÀt ²¢è0UÀ¥Àà ¹0zÉÆÃV EªÀgÀ ¸À0UÀqÀ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008