Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 19, 2010

ªÉñÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/10 PÀ®A ¹ (1) 4 (1) 7, 8, Immorial Traffic (Preventation) 1956 Act.

¢ ;- 18-03-10 gÀAzÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁvÁ ºÉÆl¯ï »zÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ¥À«ð£ï 2] ¸Àé¥Áß 3] °ÃªÀiÁ 4] vÁ¤AiÀiÁ 5] ¸Á¤AiÀiÁ 6] ¸ÀĪÀiÁ ªÀÄvÀÄ 3 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ D 3 d£ÀgÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÁj Nr ºÉÆVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 6 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ vÀªÀÄä CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ MqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ (DgÉÆæ £ÀA.6) £ÀªÀÄUÉ PÀgɬĹzÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÉñÁåªÁnPɬÄAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è CzÀð ºÀt DgÉÆæ £ÀA.6 ¸ÀĪÀiÁUÉ PÉÆlÄÖ E£ÀÄß½zÀ CzsÀðzÀ°è £ÀªÀÄä G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3 ªÉƨÉʯï, 1800=00 ºÀt ºÁUÀÆ 120 G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÀ ¤ÃgÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A 504, 302 L¦¹

¢: 18-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÁAiÀÄÄ¥ÀÅvÀæ vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢: 17-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà PÀÄj ªÀ: 50, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀUÉ DgÉÆæ PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£É ²ªÀ£À¥Àà (ªÀÄÈvÀ) EªÀ£ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½zÀÄ zÉéõÀ ¸Á¢ü¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢: 18-09-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ gÁåªÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆüÉzÀÄ PÉƼÀîzÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÉUÀ½UÉ ºÀwÛzÀ JuÉÚAiÀÄ «µÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 26/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 18-03-2010 gÀAzÀÄ 05-15 ¦.JA. ºÀÄZÀÑ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁ J¸ï.ºÉZï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37-n.J-4057 mÁæöå° £ÀA n.J-7019 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÀÆå-1424 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä D¦üøï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ gÉÆt ©.E.N. D¦Ã¹UÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-6664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢AqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁn CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è PÁvÁæ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÁgÀß PÉÆlÄÖ §®§¢¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ CzÀgÀ mÁæ° ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ oÀPÀgï PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008