Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 19, 2010

ªÉñÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/10 PÀ®A ¹ (1) 4 (1) 7, 8, Immorial Traffic (Preventation) 1956 Act.

¢ ;- 18-03-10 gÀAzÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁvÁ ºÉÆl¯ï »zÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ¥À«ð£ï 2] ¸Àé¥Áß 3] °ÃªÀiÁ 4] vÁ¤AiÀiÁ 5] ¸Á¤AiÀiÁ 6] ¸ÀĪÀiÁ ªÀÄvÀÄ 3 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ D 3 d£ÀgÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÁj Nr ºÉÆVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 6 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ vÀªÀÄä CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ MqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ (DgÉÆæ £ÀA.6) £ÀªÀÄUÉ PÀgɬĹzÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÉñÁåªÁnPɬÄAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è CzÀð ºÀt DgÉÆæ £ÀA.6 ¸ÀĪÀiÁUÉ PÉÆlÄÖ E£ÀÄß½zÀ CzsÀðzÀ°è £ÀªÀÄä G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3 ªÉƨÉʯï, 1800=00 ºÀt ºÁUÀÆ 120 G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÀ ¤ÃgÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A 504, 302 L¦¹

¢: 18-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÁAiÀÄÄ¥ÀÅvÀæ vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢: 17-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà PÀÄj ªÀ: 50, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀUÉ DgÉÆæ PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£É ²ªÀ£À¥Àà (ªÀÄÈvÀ) EªÀ£ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½zÀÄ zÉéõÀ ¸Á¢ü¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢: 18-09-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ gÁåªÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆüÉzÀÄ PÉƼÀîzÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÉUÀ½UÉ ºÀwÛzÀ JuÉÚAiÀÄ «µÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 26/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 18-03-2010 gÀAzÀÄ 05-15 ¦.JA. ºÀÄZÀÑ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁ J¸ï.ºÉZï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37-n.J-4057 mÁæöå° £ÀA n.J-7019 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÀÆå-1424 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä D¦üøï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ gÉÆt ©.E.N. D¦Ã¹UÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-6664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢AqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁn CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è PÁvÁæ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÁgÀß PÉÆlÄÖ §®§¢¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ CzÀgÀ mÁæ° ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ oÀPÀgï PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008