Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, March 20, 2010

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 379, 409 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA¢ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánî ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå r.£ÀA/261/10 ¢: 08-03-10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ü ¸ÀASÉå 6/10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ ¸À£ï-2008-09£Éà ¸Á°£À°è DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀ®è¨sÀ vÀA¢ gÁªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PtÂð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð, 2] zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAz¢ UÀÄAqÁ¨sÀmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 3] ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 4] ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ «Ä¯Á¦AiÀiÁV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ SÁvÉ ¤ªÀð»¸ÀzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢:18/03/10 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀĵÀÖV eÉøÀÌA CªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ 63 PÉ.«.J CzÀgÀ «ªÀgÀ eÉ.N.© £ÀA:PÉ.¦.-1314,¥ÉÆ£ÉÆ-356 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjQëùzÀ ¢:14/03/10 ªÀÄvÀÄÛ qÉïɪÀj ¢:15/03/10 CAvÁ ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀįÁVzÀÄÝ C.Qà 49,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ
ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008