Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, March 20, 2010

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 379, 409 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA¢ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánî ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå r.£ÀA/261/10 ¢: 08-03-10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ü ¸ÀASÉå 6/10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ ¸À£ï-2008-09£Éà ¸Á°£À°è DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀ®è¨sÀ vÀA¢ gÁªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PtÂð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð, 2] zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAz¢ UÀÄAqÁ¨sÀmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 3] ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 4] ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ «Ä¯Á¦AiÀiÁV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ SÁvÉ ¤ªÀð»¸ÀzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢:18/03/10 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀĵÀÖV eÉøÀÌA CªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ 63 PÉ.«.J CzÀgÀ «ªÀgÀ eÉ.N.© £ÀA:PÉ.¦.-1314,¥ÉÆ£ÉÆ-356 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjQëùzÀ ¢:14/03/10 ªÀÄvÀÄÛ qÉïɪÀj ¢:15/03/10 CAvÁ ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀįÁVzÀÄÝ C.Qà 49,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ
ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008