Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, March 4, 2010

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.01/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£ÁAPÀ. 04-03-2010 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ DzÀ¥Àà vÀA/ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ 55, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ªÀiÁåUÀ¼ÀqÉÆQÌ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ ºÉÆ® EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ©½ eÉÆüÀzÀ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ºÉÆ®zÀ°è 4 UÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ. 02-03-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ £Á®ÄÌ UÀÆr£À°è MAzÀÄ UÀÆrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖj ¯ÉÆÃr£ÀµÀÄÖ PÁ¼ÀÄ ¸ÉÆ¦à ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 01/10, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.21/10 PÀ®A 143, 148, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĹâUÉ £ÀªÀiÁd ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÉñÀ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ. ±ÀgÀt. CA©. §¢æ. §¸ÀªÀ. PÉÆ¥Àà¼À ²ªÀÅ. ²æÃPÁAvÀ ZËqÀQ AiÀĪÀÄ£ÀÆj. ±ÀQæÃUÁ ºÉÆA§½î. ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ ¨Áå£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ vÀĽAiÀÄÄvÁÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ EzÀÝ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ CªÀjUÉ ¨Áå£Àgï AiÀiÁPÉ QvÀÄÛwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÀƧ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï E¨Áæ»A ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQæÃUÁ ºÉÆA§½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/10 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢: 04-03-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA§gÀ PÉ.J.-36/JA.-2513 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ - PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀĪÀÅ£À°è M«ÄäAzÉÆêÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß l£Àð ªÀiÁrzÀÝjAzÁ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà 03 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁqÀĪÁUÀ ZÁAzÀ© ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ MlÄÖ 04 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉÃ. EvÀgÉà 06 d£ÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉÃ. EvÀgÉà 08 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV zÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03.03.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 4-30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃm J£ïJZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ37/ºÉZï 5320 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢0zÀ £ÀqɬĹPÉÆ0qÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.9/10 PÀ®A PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 03-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁ°, oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 02-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀAZÁ¼É¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¹Ar¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OµÀ¢ü ¹A¥ÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ OµÀ¢üAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.10/10 PÀ®A PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 03-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄÄzÁè¥ÀÄgÀ, ªÀ:55ªÀµÀð vÀ£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 8-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008