Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, March 4, 2010

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.01/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£ÁAPÀ. 04-03-2010 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ DzÀ¥Àà vÀA/ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ 55, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ªÀiÁåUÀ¼ÀqÉÆQÌ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ ºÉÆ® EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ©½ eÉÆüÀzÀ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ºÉÆ®zÀ°è 4 UÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ. 02-03-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ £Á®ÄÌ UÀÆr£À°è MAzÀÄ UÀÆrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖj ¯ÉÆÃr£ÀµÀÄÖ PÁ¼ÀÄ ¸ÉÆ¦à ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 01/10, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.21/10 PÀ®A 143, 148, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĹâUÉ £ÀªÀiÁd ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÉñÀ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ. ±ÀgÀt. CA©. §¢æ. §¸ÀªÀ. PÉÆ¥Àà¼À ²ªÀÅ. ²æÃPÁAvÀ ZËqÀQ AiÀĪÀÄ£ÀÆj. ±ÀQæÃUÁ ºÉÆA§½î. ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ ¨Áå£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ vÀĽAiÀÄÄvÁÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ EzÀÝ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ CªÀjUÉ ¨Áå£Àgï AiÀiÁPÉ QvÀÄÛwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÀƧ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï E¨Áæ»A ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQæÃUÁ ºÉÆA§½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/10 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢: 04-03-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA§gÀ PÉ.J.-36/JA.-2513 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ - PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀĪÀÅ£À°è M«ÄäAzÉÆêÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß l£Àð ªÀiÁrzÀÝjAzÁ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà 03 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁqÀĪÁUÀ ZÁAzÀ© ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ MlÄÖ 04 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉÃ. EvÀgÉà 06 d£ÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉÃ. EvÀgÉà 08 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV zÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03.03.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 4-30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃm J£ïJZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ37/ºÉZï 5320 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢0zÀ £ÀqɬĹPÉÆ0qÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.9/10 PÀ®A PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 03-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁ°, oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 02-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀAZÁ¼É¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¹Ar¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OµÀ¢ü ¹A¥ÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ OµÀ¢üAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.10/10 PÀ®A PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 03-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄÄzÁè¥ÀÄgÀ, ªÀ:55ªÀµÀð vÀ£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 8-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008