Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 5, 2010

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁðÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/10 PÀ®A 379, 323, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À ¸Á: ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢ zË®¸Á§ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÀÆQ C°èzÀÝ CzÁAdÄ 10000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀƪÀgÉ EAa£À 7 PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß §ArAiÀÄ°è ºÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

110 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/10 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£Á0PÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ 3 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄg FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr UÁæªÀÄzÀ°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï-¸ÁÖ¥ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-4145 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ: 40 EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ¥ÁzÀzÀ »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA.8/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ gÁeÁ© vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ½ÃUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà DUÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°®è, ¢: 04-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì÷¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.02/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀÄAmÉ¥Àà vÀA/ PÀ£ÀPÀ¥Àà gÁåªÀtQ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, eÁ. ºÀjd£À G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ¥ÀÄgÁ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¥ÀÄgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄäzÀÄ 4 JPÀgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄr¸À°£À°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑzÀ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁUÀ UÀÄr¸À°UÉ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 81000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 20 aî ¸ÀeÉÓ, CPÀÌrPÁ¼ÀÄ, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, UÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 10000=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAqÀ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÆ UÀÄqÀ¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008