Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 5, 2010

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁðÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/10 PÀ®A 379, 323, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À ¸Á: ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢ zË®¸Á§ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÀÆQ C°èzÀÝ CzÁAdÄ 10000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀƪÀgÉ EAa£À 7 PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß §ArAiÀÄ°è ºÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

110 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/10 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£Á0PÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ 3 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄg FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr UÁæªÀÄzÀ°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï-¸ÁÖ¥ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-4145 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ: 40 EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ¥ÁzÀzÀ »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA.8/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ gÁeÁ© vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ½ÃUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà DUÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°®è, ¢: 04-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì÷¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.02/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀÄAmÉ¥Àà vÀA/ PÀ£ÀPÀ¥Àà gÁåªÀtQ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, eÁ. ºÀjd£À G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ¥ÀÄgÁ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¥ÀÄgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄäzÀÄ 4 JPÀgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄr¸À°£À°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑzÀ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁUÀ UÀÄr¸À°UÉ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 81000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 20 aî ¸ÀeÉÓ, CPÀÌrPÁ¼ÀÄ, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, UÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 10000=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAqÀ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÆ UÀÄqÀ¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008